Studiegids

nl en

Start BW

Vak
2014-2015

Beschrijving

In dit eerste blok van de studie Biomedische wetenschappen verplaatst de student zich in de functie van onderzoeker. Als jonge onderzoeker gaat men een onderzoeksvraagstelling uitwerken. Hierbij staat het onderwerp huidkanker centraal. Voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraagstelling is het belangrijk om informatie op de juiste wijze te leren zoeken, te beoordelen en te verwerken, samen te vatten en de informatie over te brengen naar andere onderzoekers, artsen of de samenleving. Hierbij spelen zowel presentatietechnieken als een academische denk- en werkhouding een rol. Dit blok is het eerste deel van het onderwijs in de lijn BAST (Biomedical Academic Scientific Training).

Doel

De student:

1 kent basale aspecten van (huid)kanker en kan de verworven kennis en inzichten gebruiken voor het beantwoorden van een onderzoeksvraagstelling;
2 kan op systematische wijze een literatuuronderzoek uitvoeren met gebruik van de bibliotheek, internet en bibliografische databases, ter verdieping van een onderzoeksvraagstelling. En kan dit zoekproces vastleggen in een rapportage;
3 kan de gevonden gegevens en resultaten over een onderzoeksvraagstelling verwerken in een wetenschappelijke PowerPoint presentatie en overdragen aan een wetenschappelijke doelgroep;
4 kan beginselen van de academische denk- en werkhouding benoemen.

Onderwijsvorm

Per tweetal studenten wordt gewerkt aan een wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot (huid)kanker. Achtergrondinformatie moet bestudeerd worden en er moet aanvullende informatie gezocht en bestudeerd worden om de vraagstelling op een academische manier te beantwoorden. De voortgang van dit proces wordt besproken in werkgroepen, die verplicht bijgewoond moeten worden en vastgelegd in een rapportage. Naast de activiteiten in de werkgroepen worden colleges en practica verzorgd op het gebied van informatie vergaren en verwerken. Om het inzicht in het huidkanker ziekteproces vollediger te maken, wordt er een patiëntdemonstratie gegeven.

Toetsing

Vaardigheden met betrekking tot het zoeken van informatie, het op waarde schatten van de informatie, het analyseren van de informatie en het presenteren van de bevindingen worden getoetst door het geven van een presentatie met behulp van PowerPoint aan de medestudenten. Voor de overdracht van deze wetenschappelijke informatie per PowerPoint presentatie wordt per duo een cijfer gegeven. Het literatuuronderzoek wordt schriftelijk gedocumenteerd. Ook voor deze verslaglegging wordt per duo een cijfer gegeven. Deze beide deelcijfers leiden tot het uiteindelijke eindcijfer voor het blok. Tot slot is het vereist dat de student actief heeft deelgenomen aan alle verplichte werkgroepen, practica en de bibliotheekrondleiding.

Literatuur

  • Dr.ir. P.G.M. de Jong, Handleiding ICT faciliteiten, uitgave LUMC verkrijgbaar via MFLS dictatencentrale

  • Alberts, B. et al., Molecular Biology of the Cell. 5e druk 2008. New York: Garland

  • Campbell M.K. & Farrell S.O., Biochemistry, 7th edition 2012. Thomson Brooks/Cole

  • Larsen, W.J., Human Embryology. 4e druk 2008. New York: Churchill Livingstone