Studiegids

nl en

Vergelijkende koloniale geschiedenis: Nederlands en Brits-Indië, 1800-1950

Vak
2014-2015

Remarks

This course will be taught in English if interest requires this. Please, contact the convenor, Dr. A.F. Schrikker, as early as possible, if you are interested in taking this course, but do not know Dutch.

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Welke invloed heeft het koloniaal bestuur gehad op de inheemse samenlevingen in respectievelijk Nederlands-Indië en Brits-Indië? Dit werkcollege biedt een grondige vergelijking tussen de aard van het Nederlandse en Britise koloniaal bestuur. Daarbij kijken we naar politieke, economische en sociaal-culturele interactie tussen lokale samenlevingen en het koloniaal bestuur in de periode van c. 1750 tot de dekolonisatie. Ter oriëntatie wordt in de eerste weken algemene literatuur besproken. Studenten kiezen vervolgens in koppels een deelonderwerp uit en werken binnen dat onderwerp samen de vergelijking tussen Nederlands en Brits Indië uit.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin, met nadruk op de periode 1750-1950
  1. kennis van en inzicht in de historiografie en geschiedtheorie van Nederlands- en Brits-Indië (ca. 1750-1950);
  1. kennis van het ontstaan en ontwikkeling van koloniale staten als gevolg van de Europese expansie, alsmede inzicht in de aard van het Nederlandse en Britse koloniale bestuur en instituties en de invloed van koloniaal bestuur en exploitatie op de samenlevingen van Zuid- en Zuidoost Azië;
  1. kennis van en inzicht in vergelijkende methode en een kritisch inzicht in de verschillende manieren waarop historici gebruik maken van koloniale bronnen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Aanwezigheid en deelname aan het college zijn verplicht.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • literatuurstudie (130 uur);

 • college + voorbereiding (30 uur);

 • opdachten voor college (60 uur);

 • schrijven van werkstuk (60 uur).

Toetsing

 • Werkstuk (in tweetallen, 6000 woorden per student, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1, 2, 3a-d, 4a-e, 6-9

 • Opdracht(en) 1 (bronnenopdracht)
  Getoetste leerdoelen: 2, 9

 • Referaat 1 (inleidende literatuur)
  Getoetste leerdoelen: 4a-d

 • Referaat 2 (eigen onderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 3a-d, 4a-d

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 4d, 5

Weging
Werkstuk: 65%
Opdracht, referaten 1 en 2 en participatie: 35%:

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat alle onderdelen voldoende moeten zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • algemene communicatie tussen de groep en de docenten;

 • het verspreiden van literatuur en het verzamelen van werkstukonderwerpen.

Van studenten wordt verwacht dat ze actief gebruik maken van het discussieforum bij het vaststellen van hun werkstukonderwerp en het uitwisselen van tips over literatuur.

Literatuur

In de eerste vijf weken wordt gezamenlijk algemene oriënterende literatuur gelezen. De literatuurlijst wordt in januari op Blackboard gezet en bestaat uit verschillende artikelen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Toegankelijk voor studenten Geschiedenis en TCZZOA.

Contact

Mw. Dr. A.F. (Alicia) Schrikker