Studiegids

nl en

Targoemliteratuur

Vak
2014-2015

Toegangseisen

De cursus Bijbels Aramees dient met voldoende resultaat te zijn afgesloten.

Beschrijving

In dit college wordt een aantal Hebreeuwse verhalen uit Genesis in de Aramese vertaling van Targum Onqelos gelezen en vergeleken met de Hebreeuwse grondtekst. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de zgn. Palestijnse Targumim, Aramese vertalingen uit de periode van het Joods Palestijns Aramees. De Targumim zijn van onschatbare waarde voor onze kennis van het gedachtegoed van de vroege rabbijnen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is de student in staat om met behulp van naslagwerken kritisch om te gaan met de Aramese Targumim.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur, waarvan:

 • 26 uur voor het volgen van college

 • 24 uur voor het voorbereiden van het college

 • 26 uur voor het lezen van de secundaire literatuur

 • 32 uur voor het voorbereiden van de mondelinge presentatie

 • 32 uur voor het voorbereiden van het tentamen

Toetsing

het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de volgende onderdelen:

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen (60%)

 • mondelinge presentatie (40%)

 • herkansing: alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 60%.

Blackboard

In de cursus wordt Blackboard gebruikt voor communicatie en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

Naslagwerken en teksteditie:

 • E.M. Cook, A Glossary of Targum Onqelos (Leiden, 2008).

 • G. Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch (2e druk, Darmstadt, 1960).

 • A. Sperber (ed.), The Bible in Aramaic I. The Pentateuch, according to Targum Onkelos (2e druk, Leiden, 1992).

Kopieën uit Sperber worden op college verstrekt.

Voor het tentamen dient de volgende literatuur te worden bestudeerd:

 • P.S. Alexander, “Jewish Aramaic Translations of the Hebrew Scriptures”, in M.J. Mulder (ed.),Mikra(Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum II.1; Assen, 1988), 217-253.

 • E.M. Cook, “The Interpretation of the Hebrew Bible in the Targums”, in M. Henze (ed.), A Companion to Biblical Interpretation in Early Judaism (Grand Rapids 2012), pp. 92-117.

 • S.D. Fraade, “Rabbinic Views on the Practice of Targum and Multilingualism in the Jewish Galilee of the Third-Sixth Centuries”, in: L. Levine, The Galilee in Late Antiquity (New York/Jerusalem, 1992), 253-286.

 • M.H. Goshen-Gottstein, “The Language of Targum Onqelos and the Model of Diglossia in Aramaic”, Journal of Near Eastern Studies 37 (1978), 169-179. * M. Klein, “The preposition qdm (“before”): a pseudo-anti-antropomorphism in the Targums”, Journal of Theological Studies 30. 2 (1979), pp. 502-507.

 • M. Klein, “The Translation of Anthropomorphisms and Anthropopathisms in the Targumim”, Vetus Testamentum Supplements 32 (1981), pp. 162-177.

 • M. Klein, “The Aramaic Targumim: Translation and Interpretation”, in: J. Krašovec (ed.),Interpretation of the Bible(Sheffield, 1998), 317-331.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Dr. M.L.Folmer

Opmerkingen De opgegeven literatuur dient vóór de mondelinge presentatie al te zijn bestudeerd.