Studiegids

nl en

Egypte onder de farao's

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voor deze cursus is geen ingangsniveau vereist.

Beschrijving

Een encyclopedische inleiding over de hoofdzaken van geografie, geschiedenis, cultuur en archeologie, alsmede een overzicht van de belangrijkste vindplaatsen en monumenten.

De cursus bestaat uit 13 wekelijkse colleges en bijbehorende literatuur. Naast een historisch overzicht, dat diverse colleges beslaat, wordt aandacht geschonken aan speciale onderwerpen als landschap en bestaansmiddelen, godsdienst, ideologie, schrift, literatuur, chronologie, Egyptologie als wetenschap.

Leerdoelen

Verkrijgen van cultuurhistorische basiskennis, noodzakelijk voor een verdere uitbouw in alle richtingen binnen het vak Egyptologie. Kennis van de belangrijkste overblijfselen uit het faraonische Egypte; kennis en begrip van hun cultuurhistorische, geografische en chronologische kaders.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

140 uur, als volgt:
Hoorcollege (13 x) 26 uur
Literatuurstudie 90 uur
Opdrachten (4) 24 uur

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets einde van blok 1 met open vragen over tot dan toe behandelde collegestof en bestudeerde literatuur: 30% (van het eindcijfer)

  • Schriftelijk tentamen aan het einde van blok 2 met open vragen over collegestof en literatuur: 40% (van het eindcijfer)

  • Vier korte essays in de loop van het semester waarin discussievragen met betrekking tot de stof worden behandeld, in te leveren op nader vast te stellen data: 30% (van het eindcijfer)

Deelname aan het tentamen is alleen mogelijk na inlevering van deze essays.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • K.A. Bard,An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Malden MA etc. 2008.

  • Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt op het college.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

C. van den Hoven