Studiegids

nl en

Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voor deze cursus is geen ingangsniveau vereist.
Voor deze cursus geldt een maximum van 25 studenten, hoofdvakstudenten hebben voorrang op keuzevakstudenten.

Beschrijving

Inleiding in de taalkundige diversiteit van het Nabije Oosten van de vroegste geschreven talen, zoals het Sumerisch en oudegyptisch tot het Arabisch. Er wordt specifiek gelet op de verwantschap tussen talen en hoe zij zich ontwikkelen en uitsterven. De cursus bevat ook een inleiding in taalkundige begrippen en methoden van taalclassificatie.
Blok I bestaat uit 6 colleges van 2 uur. Deze colleges vallen samen met het college Linguistic History of the Middle East, en dit gedeelte zal in het Engels worden gegeven. Per college zullen een aantal linguïstische concepten worden geïntroduceerd, die in de tussentoets terugkomen.
Blok II bestaat uit 7 hoorcolleges en 7 werkcolleges (4 uur per week) waarin de diverse talen van het oude Nabije Oosten aan bod zullen komen met het oog op de taalkeuze tijdens het vervolg van de studie OCMW.

Leerdoelen

Verkrijgen van taalkundige basiskennis in relatie tot het oude Nabije Oosten, noodzakelijk voor de taalkeuze die gemaakt moet worden in het vervolg van het programma.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Blok 1: hoorcollege (1 × 2 uur p/w)
Blok 2: werkcollege (2 × 2 uur p/w)

Studielast

Colleges: 40 uur
Literatuur en tentamenvoorbereiding: 64 uur
Voorbereiden opdrachten: 36 uur

Toetsing

Het eindcifjer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de volgende onderdelen: *deeltoets (30%)

  • praktijkopdrachten (40%)

  • schriftelijk eindtentamen (30%).

De deeltoets en de praktijkopdrachten kunnen niet worden herkanst. Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst (en geldt dan weer voor 30%).

Literatuur

Literatuur bij de eerste acht college’s wordt bekendgemaakt via Blackboard en tijdens de college’s.
Bij colleges 9-13:

  • J. Loose (red.), De talen van het oude Nabije Oosten; Mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap “Ex Oriente Lux” 32; pp. 1-120

  • Aanvullende literatuur en praktijkopdrachten worden via Blackboard en tijdens de colleges bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Blok 1: Dr. Ahmad Al-Jallad
Blok 2: Mw Dr. W.J.I. Waal