Studiegids

nl en

Bijbels Hebreeuws 3

Vak
2013-2014

Toegangseisen

[During the academic year 2013-2014 this course will be taught in English. Course descriptions follow below the ones in Dutch.]

Toegangseis voor het college is het hebben gevolgd van het college Bijbels Hebreeuws 2 (5551OBH2) of vergelijkbare kennis, ter beoordeling van de docent.
Toegangseis voor het tentamen is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Bijbels Hebreeuws 2 (5551OBH2) of vergelijkbare kennis, ter beoordeling van de docent.

[Requirement for admission to this course is having followed Biblical Hebrew 2 (5551OBH2) or comparable knowledge (at the teacher’s discretion). Requirement for admission to the exam is the satisfactory completion of Biblical Hebrew 2 (5551OBH2) or comparable skills (at the teacher’s discretion).]

Beschrijving

Het college bestaat uit drie onderdelen:
a) Lectuur van ongevocaliseerde Bijbelteksten, met aandacht voor alle grammaticale details en actieve kennis van de paradigmata;
b) Het vertalen van enkele Engelse teksten naar volledig gevocaliseerd Bijbels Hebreeuws;
c) Een referaat (met uitgewerkte handout) over grammaticale en filologische details van een door de docent opgegeven Bijbelvers aan de hand van relevante literatuur.

[The course consists of three parts:
a) Reading unvocalized Biblical texts, paying attention to all grammatical details and an active knowledge of the paradigms;
b) Translating various English texts into fully-vocalized Biblical Hebrew;
c) A presentation (with extensive handout) discussing grammatical and philological details of a Biblical verse assigned by the teacher, on the basis of relevant scholarly literature.]

Leerdoelen

 • Gevorderde kennis van de details van de grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

 • Vaardigheid in vertalen van teksten naar volledig gevocaliseerd Bijbels Hebeeuws.

 • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s, detailstudies) bij de bestudering van specifieke passages in de Hebreeuwse Bijbel.

 • Vaardigheid in het mondeling en schriftelijk presenteren van een referaat.

[During the course student will acquire:

 • Advanced knowledge of Biblical Hebrew grammar.

 • Translating skills into fully-vocalized Biblical Hebrew.

 • Expertise in consulting relevant scholarly literature (dictionaries, commentaries, grammars, monographs) for studying specific Biblical Hebrew passages.

 • Skills in oral and written presentation.]

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

[For the schedule, click here]

Onderwijsvorm

Werkcollege.
[Seminar.]

Toetsing

Vijf vertalingen, samen 50% van het cijfer (10% per tekst)
Eindvertaling, 17% v.h.c.
Referaat, 33% v.h.c.

[Five translations, for a total of 50% of the grade
Final translation, 17% o.t.g.
Presentation, 33% o.t.g.]

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

[For general information and provision of course material use will be made of Blackboard.

Literatuur

 • Weingreen, Classical Hebrew Composition (uitverkocht; de relevante passages staan op Blackboard);

 • Ongevocaliseerde Bijbelteksten (beschikbaar via Blackboard).

[Course material:

 • Weingreen, Classical Hebrew Composition (sold out; de relevant pages will be available on Blackboard);

 • Unvocalized Biblical texts (available on Blackboard).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

[Enrollment as a student through uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

[Course is not available to A la carte students.
Enrollment as Contractonderwijs]

Contact

Mr. B.D. Suchard MA. Telefoon: 071 527 3071.