Studiegids

nl en

Grammatica Arabisch 2

Vak
2010-2011

Toegangseis

Deelname aan Grammatica Arabisch 1

Beschrijving

De systematische behandeling van het Modern Standaardarabisch vindt plaats gedurende het eerste en tweede semester van het eerste studiejaar. In het eerste semester wordt in Blok 1 het vak Grammatica Arabisch 1 gegeven, in Blok 2 volgt Grammatica Arabisch 2, en dit traject wordt in het tweede semester afgesloten met Grammatica Arabisch 3.
Doel van dit traject is het verwerven van een grondige kennis van en vooral een diepgaand inzicht in de werking van de Arabische grammatica. Uitgaande van de structuur van het Arabisch wordt nagegaan hoe grammaticale eenheden worden gevormd waaruit enkelvoudige en samengestelde zinnen zijn opgebouwd. Daarbij is de aandacht vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor een complete en correcte analyse van het geschreven en het gesproken Arabisch. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: klankleer, schriftleer, woordvorming, de structuur van naamwoordgroepen en bepalingen, werkwoordsvormen en elementaire zinsbouw, verschillende vormen van bijzinnen.
Grammatica Arabisch 2 vormt een verdere voorbereiding op de colleges Grammatica Arabisch 3, Teksten Arabisch 1 & 2 en Conversatie Arabisch 1 (2e semester).

Leerdoelen

  • De belangrijkste doelstellingen van de cursus zijn het verwerven van parate kennis van de vormleer (morfologie) van het Modern Standaardarabisch, een goede beheersing van de klankleer (fonologie) met nadruk op de verbuiging van het naamwoord en vervoeging van het werkwoord en eenvoudige zinsbouw (syntaxis) van het MSA.

  • Het opbouwen van een basiswoordenschat.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit een hoorcollege, twee werkcolleges en een talenlab per week. Tijdens het hoorcollege wordt de stof klassikaal behandeld, tijdens de werkcolleges wordt dieper op deze stof ingegaan en het gemaakte huiswerk besproken. Voor aanvang van de werkcolleges dient het huiswerk ingeleverd te zijn. De docenten van de werkcolleges gaan er vanuit dat de stof die een dag eerder in het hoorcollege is behandeld, bekend is bij de studenten. Tijdens het talenlab krijgen de studenten de gelegenheid te oefenen voor een goede beheersing van de klankleer en het schrift.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges en het talenlab:. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Wekelijkse schriftelijke opdrachten (10%); tentamen (90%) na blok 2 (begin januari 2011). Deelname aan het tentamen is alleen mogelijk als alle aan de toets voorafgaande schriftelijke opdrachten zijn ingeleverd. Het hertentamen vindt plaats eind januari 2011.
De opdrachten bestaan uit wekelijks in te leveren schriftelijke opdrachten uit het lesboek. De opdrachten dienen uiterlijk om 17.00 uur op de dag vóór het college bij de desbetreffende docent ingeleverd te zijn. Opdrachten die te laat worden ingeleverd tellen niet mee in de becijfering van het 10%-gedeelte.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Faruk Abu-Chacra, Arabic; an essential grammar (Routledge 2007).

  • Willem Stoetzer, Arabische grammatica in schema’s en regels. (Bussum 1997).

  • Nico van den Boogert, Inleiding in het Arabische Schrift. (Amsterdam, Bulaaq 2002).

  • T.F. Mitchell, Writing Arabic; a practical introduction to ruq’ah script. (London 1981)

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994). [pocketeditie]

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Doelgroep:

  • 1e-jaars studenten BA met specialisatie Arabisch

  • 1e jaars studenten BA Islamitische Theologie of wereldgodsdiensten

  • Minorstudenten het moderne Midden-Oosten,variant Arabisch

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docenten:
dr. D. Heshmat
drs. R.E. Kon
Vacature

Opmerkingen

—-