Studiegids

nl en

Internationaal belastingrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

 • Studenten Fiscaal recht die minder dan 100 ECTS aan vakken van het bachelor curriculum (incl. propedeusevakken) Fiscaal recht hebben behaald, mogen niet deelnemen aan onderwijs, noch aan enigerlei vorm van toetsing in het vak Internationaal belastingrecht.

 • We raden u ten zeerste aan het vak Directe Belastingen I gevolgd en behaald te hebben.

Beschrijving

Belastingheffing stopt niet aan de grens. Belastingplichtigen houden zich immers ook niet aan grenzen: zij wonen, werken en investeren niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Dat geldt in het bijzonder voor de inwoners van een internationaal georiënteerde handelsnatie als Nederland. Daarnaast is Nederland ook een vestigings- en investeringsland voor buitenlandse particulieren en bedrijven. Binnen dit vak doet u een grondige basiskennis op van de grondslagen, het systeem en de regels van het internationaal belastingrecht. Besproken worden de Nederlandse (directe) heffingswetten die betrekking hebben op grensoverschrijdende situaties (m.n. inkomsten-, vennootschaps-, loon- en dividendbelasting). Daarnaast komen de reikwijdte en de werking van de Nederlandse regelingen en de belastingverdragen ter voorkoming van dubbele heffing uitgebreid aan de orde. Tot slot wordt in het kader van dit vak ook aandacht besteed aan actuele discussies op het gebied van internationaal belastingrecht, in het bijzonder: (ethische aspecten van) belastingplanning door multinationale ondernemingen.

Leerdoelen

Doel van het vak: Zie beschrijving.

Leerdoelen inhoud:

 • U heeft kennis van de grondslagen van het internationaal belastingrecht (directe belastingen) en van de ontwikkelingen die zich daarin voordoen.

 • U heeft op hoofdlijnen kennis van het systeem van de toewijzing van heffingsrechten onder belastingverdragen en van de voorkomingsmethoden.

 • U heeft op hoofdlijnen kennis van de reikwijdte en werking van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

 • U heeft op hoofdlijnen kennis van de internationale aspecten van Nederlandse heffingswetten, in het bijzonder in de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021.

Leerdoelen vaardigheden:

 • U kunt uit een casus op het terrein van het internationaal belastingrecht de relevante fiscale problematiek destilleren.

 • U kunt met een of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.

 • U kunt gericht zoeken naar opgegeven literatuur/ jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.

 • U kunt ten behoeve van een op te lossen onderzoeksvraag open zoeken naar literatuur/jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.

 • U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.

 • U kunt ten aanzien van een stellingname van een ander op de hiervóór genoemde terreinen een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.

 • U kunt gemotiveerd oplossingen aandragen voor vraagpunten die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.

 • U kunt zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van het internationaal belastingrecht.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

In het kader van de ontwikkeling naar blended onderwijs is het mogelijk dat fysieke onderwijsvormen worden gecombineerd met of worden vervangen door online onderwijsvormen.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk (digitaal) tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie/referaat, telt mee voor credit

 • Het bonuspunt komt te vervallen wanneer niet is deelgenomen aan het tentamen

Afhankelijk van het aantal studenten dat (her)tentamen doet, kan in plaats van het houden van een schriftelijk/digitaal tentamen ook worden gekozen voor een mondeling examen.

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload.

Werkboek:
Kan worden gedownload via Brightspace.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Evt. aanbevolen literatuur wordt tijdens de hoorcolleges en werkcolleges bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

 • Eerst inschrijven voor het vak en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

 • Inschrijving voor tentamens via My Studymap.

Contact

 • Vakcoördinator: Nader te bepalen

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Op dit vak is het participantensysteem van toepassing.