Studiegids

nl en

Directe Belastingen II

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Er gelden toegangseisen voor deelname aan het onderwijs en tentamen Directe belastingen II op grond van het Onderwijs- en Examenreglement. Een student moet voor Directe Belastingen II als onderdeel van de eisen tenminste 100 ECTS aan vakken van het bachelor curriculum Fiscaal recht hebben behaald waaronder het vak Directe Belastingen I.

Beschrijving

In dit vak staat de belastingheffing van lichamen centraal. Aandacht wordt besteed aan de vraag welke vennootschappen worden belast in de Wet VPB 1969, wat tot de te belasten winst behoort en wanneer die winst in aanmerking dient te worden genomen. Bovendien wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste leerstukken uit de vennootschapsbelasting, zoals totaalwinst, de rente-aftrekbeperkingen, de deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en fusies en splitsingen.

Leerdoelen

Doel van het vak: Zie beschrijving

Leerdoelen inhoud:
1. U heeft inzicht in de achtergronden en structuur van de vennootschapsbelasting.
2. U heeft inzicht in de wijze waarop lichamen in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken.
3. U heeft op hoofdlijnen kennis van en inzicht in enkele belangrijke leerstukken en regelingen uit de vennootschapsbelasting, zoals de subjectieve belastingplicht, verkapt dividend, informeel kapitaal, aftrek van rente, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en fusies en splitsingen.

Leerdoelen vaardigheden:
1. U kunt uit een casus op het terrein van de fiscale winstbepaling van lichamen de relevante fiscale problematiek destilleren.
2. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op het hiervóór beschreven terrein en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
3. U kunt ten aanzien van een stellingname van een ander op het hiervóór beschreven terrein een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.
4. U kunt zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van de belastingheffing van lichamen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

In het kader van de ontwikkeling naar blended onderwijs is het mogelijk dat fysieke onderwijsvormen worden gecombineerd met of worden vervangen door online onderwijsvormen.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: zie rooster Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: zie rooster Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk/digitaal, i.v.m. participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie/referaat, telt mee voor credit.

 • Schriftelijk (digitaal) deeltentamen (na zes werkgroepen)

 • Schriftelijk (digitaal) eindtentamen

 1. Het deeltentamen is verplicht.
 2. Het deeltentamen gaat over de stof van de weken 1 tot en met 6 van het vak.
 3. Het deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
 4. Het eindtentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 7 tot en met 12 van het vak.
 5. Uitsluitend het gecombineerde eindcijfer van het deeltentamen, het eindtentamen en (eventueel) de credit behaald met het participantensysteem wordt geregistreerd in uSis.
 6. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
  6.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
  6.2. Het cijfer voor het deeltentamen telt niet mee bij het hertentamen.
  6.3. De credit (bonuspunt) behaald met het participantensysteem telt niet mee voor het hertentamen. Het bonuspunt komt te vervallen als niet zowel is deelgenomen aan het deeltentamen als aan het eindtentamen.
 7. Het deeltentamen, noch het eindtentamen is herkansbaar.
 8. Het cijfer voor het deeltentamen is geen toegangsvoorwaarde voor de daarop volgende eindtoets. Het cijfer van het deeltentamen mag dus een onvoldoende zijn.
 9. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.

Afhankelijk van het aantal studenten dat (her)tentamen doet, kan in plaats van het houden van een schriftelijk/digitaal tentamen ook worden gekozen voor een mondeling examen.

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven op Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Heithuis c.s., Compendium vennootschapsbelasting, 22e editie, WoltersKluwer

Pocket belastingwetten 2024 (Kluwer), Wettenbundel Belastingrecht 2024 (Sdu) of Wetgeving Belastingrecht 2024 (Boom Uitgevers)

Werkboek:
Via Brightspace.

Reader:
Via Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal
Aanbevolen literatuur wordt tijdens de hoorcolleges en werkcolleges bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

 • Eerst inschrijving ivoor het vak en daarna in Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

Contact

 • Vakcoördinator: drs. M. Nieuweboer

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • Spreekuur: Na afspraak per e-mail

 • E-mail: m.nieuweboer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B2.11

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Brightspace)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Op dit vak is het participantensysteem van toepassing.