Studiegids

nl en

Moot Court Fiscaal

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Inleiding Recht of Methoden en technieken van de Rechtswetenschap; of oud: Schrijfvaardigheid: juridisch betoog/Rechtsvinding in de theorie en praktijk.

Het is niet vereist om gelijktijdig met Moot Court Fiscaal het derdejaars vak Formeel Belastingrecht te volgen of reeds te hebben behaald, maar het strekt wel tot aanbeveling.

Beschrijving

Aan de hand van een op het fiscale recht toegespitste casus moeten de studenten zelfstandig drie schriftelijke werkstukken maken, waarin de argumenten worden gepresenteerd die naar aanleiding van de in de casus neergelegde rechtsvraag aan de orde moeten komen. Hiertoe gaan de studenten op zoek naar het relevante juridische materiaal, zoals wetgeving, jurisprudentie en literatuur. De ingeleverde werkstukken worden door de docent becijferd en iedere student ontvangt van hem of haar individuele feedback. Naast deze oefening in de schriftelijke vaardigheden worden aan de hand van dezelfde casuspositie ook de mondelinge vaardigheden getraind. Door middel van videotrainingen en het uiteindelijk pleiten voor een rechtbank leren de studenten om een helder betoog met goede argumenten onderbouwd te presenteren, goed naar de wederpartij te luisteren, de stellingen van de wederpartij te weerspreken en vragen te beantwoorden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak Moot Court Fiscaal Recht is dat de student de vaardigheid verwerft om zelfstandig, door grondige analyse van een complex juridisch probleem, een partijstandpunt met een steekhoudende juridische argumentatie zowel schriftelijk als mondeling voor het voetlicht te brengen.

Leerdoelen:

Opzoeken van juridisch materiaal

 • U kunt zelfstandig relevant juridisch materiaal (regelgeving, jurisprudentie en literatuur) dat u nodig heeft voor de beantwoording van een concrete, gemiddeld complexe, voor het onderwijs geconstrueerde casus opzoeken in bibliotheken en databanken.

Analyseren juridisch materiaal

 • U kunt meer complexe rechtsregels uit de wet, verdragen en jurisprudentie plaatsen in het grotere systeem van het recht.

 • U kunt uit de beschrijving van een gemiddeld complexe, voor het onderwijs geconstrueerde juridische casus de relevante feiten identificeren en in verband brengen de hiervoor relevante rechtsregels..

Formuleren vraagstelling

 • U kunt uit de beschrijving van een gemiddeld complexe, voor het onderwijs geconstrueerde casus relevante rechtsvragen afleiden.

 • U kunt onderzoeksvragen/rechtsvragen opstellen voor de oplossing van een gemiddeld complexe voor het onderwijs geconstrueerde juridische casus.

Formuleren beoordelingskader

 • U kunt een beoordelingskader formuleren voor het oplossen van de rechtsvragen en/of subvragen uit een gemiddeld complexe, voor het onderwijs geconstrueerde casus.

Opbouwen argumentatie

 • U kunt op basis van het IRAC-model een relevante, navolgbare en juridisch correcte argumentatie opstellen voor de beantwoording van rechtsvragen over een gemiddeld complexe, voor het onderwijs geconstrueerde casus;

 • U kunt voor de beantwoording van een gemiddeld complexe rechtsvragen/onderzoeksvragen relevante van niet-relevante argumenten onderscheiden.

 • U kunt een goed te volgen en juridisch correcte argumentatie opstellen voor de beantwoording van een gemiddeld complexe rechtsvraag/onderzoeksvraag.

Vormen onderbouwd eigen oordeel over rechtsvraag

 • U kunt een onderbouwd eigen oordeel vormen over een overzichtelijke juridische kwestie of gemiddeld complexe onderzoeksvragen/rechtsvragen vanuit het standpunt van (een van) de procespartijen.

Schriftelijk presenteren (leesbaar, foutloos, correcte verwijzingen)

 • U kunt een rechtsvraag/onderzoeksvraag over een voor het onderwijs geconstrueerde casus, beoordelingskader, argumentatie en oordeel/conclusie verwerken tot een overtuigend, goed opgebouwd betoog, inclusief adequate bronvermeldingen en verwijzingen, dat voldoet aan de eisen van rechtswetenschappelijk onderzoek.

 • U kunt een tekst schrijven in begrijpelijke volzinnen zonder taal- of spelfouten.

 • U kunt uw betoog vanuit het standpunt van een van de procespartijen verwerken tot een stuk zoals gebruikelijk is in de beroepspraktijk (zoals beroepsschrift, verweerschrift, requisitoir, pleitnota).

Mondeling presenteren (helder, overtuigend, goede presentatie)

 • U kunt uw argumentatie, oordeel/conclusie over een voor het onderwijs geconstrueerde casus mondeling helder en bondig presenteren en verdedigen.

 • U kunt een pleidooi op overtuigende, heldere en boeiende stijl presenteren ten overstaan van een 'rechtbank' (Moot Court).

 • U kunt op adequate wijze vragen beantwoorden.

 • U kunt op adequate wijze re- en dupliceren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Openingsatelier

 • Aantal à 3 uur: 1

 • Namen docenten: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd, mr. dr. E.A.M. Huiskers-Stoop, mr. dr. A.C. Breuer en anderen

 • Omschrijving: in het openingsatelier maken studenten kennis met Moot Court door verschillende onderdelen te bezoeken, zoals: openingscollege, introductiecollege kennismaking fiscale procespraktijk, pleitdemonstratie, retorische analyse van belangrijke toespraken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: raadpleging van informatie over het vak Moot Court in syllabus en op Brightspace (m.n. roosters).

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd en gastdocent op gebied van juridische retorica

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestuderen van via Brightspace bekend te maken studiestof

Werkgroepen

 • Aantal: 5 (inclusief bibliotheekinstructie) (3 werkgroepen worden in zeer kleine groepen (2 studenten) c.q. individueel gegeven)

 • Namen docenten: mr. dr. E.A.M. Huiskers-Stoop, mr. dr. A.C. Breuer en nader bekend te maken docenten

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestuderen van opgegeven stof en uitwerken van de casuïstiek. Tijdig inleveren van de schriftelijke werkstukken, welke tijdens de individuele werkgroepen worden besproken.

Videotraining

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Namen docenten: mr. dr. E.A.M. Huiskers-Stoop, mr. dr. A.C. Breuer en videotrainers

 • Vereiste voorbereiding van studenten: de vereiste voorbereiding per videotraining staat vermeld in de syllabus Moot Court Fiscaal Recht

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
De student zal aan de hand van een op het fiscale recht toegespitste casus drie schriftelijke werkstukken maken en een afsluitend pleidooi houden.
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

 • Het gewogen gemiddelde van (a) het gemiddelde cijfer van de schriftelijke werkstukken (SW) en (b) het cijfer van de Moot Court rechtbank (MCR). Hierbij weegt het gemiddelde cijfer van SW vijf keer mee en het cijfer van de MCR twee keer. (SW:MCR = 5:2)

 • Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van de SW telt het cijfer van de argumentenlijst (ARG) één keer mee, dat van de rechtsgeleerde beschouwing drie keer en dat van de pleitnota (PL) twee keer (ARG : RB : PL = 1:3:2)

 • Het gemiddelde cijfer van de SW moet ten minste een 5,50 bedragen alvorens de student wordt toegelaten tot het afsluitend pleidooi voor de MCR. Als de student om deze reden niet wordt toegelaten tot het afsluitend pleidooi, behaalt hij als tentamencijfer voor Moot Court het gemiddelde cijfer van de (drie) SW.

Let op:
Indien het gemiddelde cijfer van de (drie) SW boven de 5,50 zou uitkomen en een student niet deelneemt aan MCR, is het eindcijfer een 5.
Indien na beoordeling van het eerste schriftelijke werkstuk een of meer van de daarop volgende schriftelijke werkstukken niet of niet tijdig ter beoordeling worden ingeleverd, wordt het eindcijfer berekend alsof alle schriftelijke werkstukken zijn ingeleverd en het afsluitend pleidooi is afgelegd, met dien verstande dat uitsluitend ten behoeve van deze berekening het cijfer van een niet of niet tijdig ingeleverd schriftelijk werkstuk en van het niet afgelegde pleidooi op fictief op 1 wordt gesteld. In gevallen waarin na de beoordeling van het eerste werkstuk geen schriftelijke werkstukken meer zijn ingeleverd kan de directeur Moot Court met het oog op bijzondere omstandigheden geen eindcijfer toekennen.

De cijfers van de SW blijven alleen geldig gedurende het desbetreffende studiejaar.

 • Het onderwijs van Moot Court c.q. het maken van de SW en de aanwezigheid bij en deelname aan de werkgroepen en videotrainingen zijn zogenaamde praktische oefeningen. Dat wil zeggen hieraan moet zijn voldaan, anders wordt de student niet toegelaten tot het afsluitend pleidooi voor de MCR. Dit pleidooi is op zichzelf ook weer een afsluitende praktische oefening.

Inleverprocedures
Via Brightspace. Daarnaast, in overleg met docent, door middel van hard copy of e-mail.

Examenstof

 • De examenstof bestaat uit het verdedigen van een partijstandpunt in een juridische kwestie op het terrein van het fiscale recht ten overstaan van een rechtbank (Moot Court) bestaande uit drie rechters (twee praktijkjuristen, één lid van het wetenschappelijk personeel van de faculteit), in aanwezigheid van publiek.

 • De drie schriftelijke werkstukken behoren eveneens tot de examenstof.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Nader bekend te maken (zie Brightspace)

 • Leidraad voor juridische auteurs, Deventer, Kluwer, laatste druk (ook te raadplegen op Internet)

Werkboek:
Casus Moot Court Bachelor Fiscaal Recht (op Brightspace).

Reader:
Syllabus Moot Court Fiscaal recht (op Brightspace)

Aanbevolen studiemateriaal

 • Specifiek per casus opgegeven stof.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 3.17

 • Spreekuur: woensdagmiddag 14.30-16.00 uur, na afspraak via secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 1985

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica / Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Moot Court / Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: A 3.19

 • Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 -16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 1985 (Moot Court)

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl of belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het voorbereiden en het bespreken van de schriftelijke werkstukken geschiedt individueel. De videotrainingen vinden plaats in groepen van vier studenten.

Voor alle bijeenkomsten van Moot Court (colleges, werkgroepen, videotrainingen en pleitsessies) geldt een fysieke aanwezigheidsplicht.