Studiegids

nl en

BTW en Overdrachtsbelasting

Vak
2023-2024

Toegangseisen

 • De deelnemer dient bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden als student te zijn ingeschreven voor één van de navolgende bacheloropleidingen: Fiscaal recht, Notarieel recht, Rechtsgeleerdheid en Economie, Rechtsgeleerdheid en Bedrijfswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en International Business Law.

 • Eerstejaarsvak Belastingrecht

Beschrijving

Omzetbelasting betalen wij bij vrijwel elke aankoop die wij op een dag doen. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze belasting de Staat veel geld oplevert. Vanuit maatschappelijk oogpunt bezien is derhalve sprake van een belangrijke belasting. In het kader van dit vak wordt aandacht besteed aan de vraag welke omzetbelastingvarianten bestaan, wie binnen ons huidige stelsel van de omzetbelasting belastingplichtig is, waarover wordt geheven, welke vrijstellingen en tarieven gelden etc. Omdat de omzetbelasting binnen Europa vrijwel volledig is geharmoniseerd, zal de Europese dimensie uitgebreid aan de orde komen. Tevens wordt in dit vak aandacht besteed aan de overdrachtsbelasting. Deze belasting, die wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, hangt sterk samen met de BTW. Een gezamenlijke behandeling van beide belastingwetten in één vak is derhalve gewenst.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie beschrijving.

Inhoud (kennis en inzicht)
1. U heeft inzicht in het systeem van heffing van BTW en in de samenhang tussen de BTW en de overdrachtsbelasting.
2. U heeft op hoofdlijnen inzicht in de Europese dimensie van de BTW.
3. U heeft inzicht in de voor- en nadelen van dit stelsel en van andere stelsels van heffing van omzetbelasting;
4. U heeft inzicht in de wijze waarop de Europese richtlijnen met betrekking tot de BTW in de nationale regelgeving zijn geïmplementeerd en de gevolgen daarvan.
5. U heeft ter zake van de heffing van omzetbelasting kennis van de volgende onderwerpen: belastingplicht, belastbare feiten, plaats van de prestatie, vrijstellingen, maatstaf van heffing en aftrek van voorbelasting.
6. U heeft ter zake van de heffing van overdrachtsbelasting op hoofdlijnen kennis van de volgende onderwerpen: belastingplicht, belastbaar feit, maatstaf van heffing en de vrijstelling overdrachtsbelasting indien sprake is van heffing van zowel BTW als overdrachtsbelasting (samenloopvrijstelling).

Academische vorming en professionele vaardigheden:
1. U kunt uit een casus op het terrein van de BTW en de overdrachtsbelasting de relevante fiscale problematiek destilleren.
2. U kunt arresten op het terrein van de BTW van zowel nationale rechterlijke instanties als van het Hof van Justitie analyseren en daarbij aangeven welke rechtsvragen aan de orde zijn, wat het belang van die rechtsvragen is en hoe de rechter tot zijn oordeel is gekomen. Tevens moet hij die arresten kunnen plaatsen in het licht van de regelgeving en de bedoeling daarvan en ten opzichte van eerdere jurisprudentie.
3. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de BTW en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
4. U kunt gemotiveerd oplossingen aandragen voor vraagpunten die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.
5. U kunt op hoofdlijnen een analyse geven van de problematiek die kan spelen bij de samenloop van de heffing van BTW en van overdrachtsbelasting.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

In het kader van de ontwikkeling naar blended onderwijs is het mogelijk dat fysieke onderwijsvormen worden gecombineerd met of worden vervangen door online onderwijsvormen.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken werkgroep-opgaven kunnen via Brightspace worden gedownload.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk (digitaal) tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor bonuspuntensysteem

 • Het bonuspunt komt te vervallen wanneer niet is deelgenomen aan het tentamen

Afhankelijk van het aantal studenten dat (her)tentamen doet, kan in plaats van het houden van een schriftelijk/digitaal tentamen ook worden gekozen voor een mondeling examen.

Inleverprocedures
Volgens participantensysteem (zoals wordt toegelicht in Brightspace).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de werkgroepopgaven en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

 • Eerst inschrijven voor het vak en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr. N. Oudkhoul

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • Spreekuur: Na afspraak secretariaat

 • E-mail: n.oudkhoul@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economisch vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B2.11

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Brightspace)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing.