Studiegids

nl en

Directe Belastingen I

Vak
2023-2024

Toegangseisen

 • De deelnemer dient bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden als student te zijn ingeschreven voor één van de navolgende bacheloropleidingen: Fiscaal recht, Notarieel recht, Rechtsgeleerdheid en Economie, Rechtsgeleerdheid en Bedrijfswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en International Business Law.

 • Eerstejaarsvak Belastingrecht

Beschrijving

In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal. Eerst wordt aandacht besteed aan het systeem en de achtergrond van de inkomstenbelasting (Wet IB 2001). In dat kader komt aan de orde hoe de Wet IB 2001 is opgebouwd, hoe het boxensysteem werkt, of de inkomstenbelasting een individuele belasting is en of sprake is van een analytische of synthetische belasting. Daarna wordt ingegaan op de heffingen over winst uit onderneming en looninkomsten. Ook andere inkomensbronnen komen aan de orde. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan andere vormen van inkomen uit werk en woning en aan het inkomen uit aanmerkelijk belang alsmede inkomen uit sparen en beleggen.

Leerdoelen

Doel van het vak: Zie beschrijving.

Na afloop van het vak kunt u:
1. Een casus oplossen die betrekking heeft op inkomen uit werk & woning, aanmerkelijk belang, sparen en beleggen en de inhouding van loonbelasting.
2. Beschrijven wat de samenhang is tussen de inkomstenbelasting en de loonbelasting.
3. Het systeem en de theoretische achtergronden van de heffing van inkomstenbelasting duiden.
4. Motiveren welke factoren de marginale belastingdruk beïnvloeden.

Academische vorming en professionele vaardigheden

Na afloop van het vak kunt u:
1. De relevante fiscale problematiek uit een casus op het terrein van de inkomsten- en loonbelasting destilleren.
2. In groepsverband samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.
3. Gericht elektronisch zoeken naar relevante literatuur en jurisprudentie.
4. Een mening formuleren ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de inkomsten- en de loonbelasting en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
5. Mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren van een stellingname van een medestudent op de hiervóór genoemde terreinen van de inkomsten- en de loonbelasting.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De vóór aanvang van het hoorcollege te bestuderen literatuur is vermeld op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld op Brightspace. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds schriftelijk/digitaal werk, via participantensysteem, telt mee voor credit (bonuspuntensysteem), (zie uitleg Brightspace)

 • Schriftelijk (digitaal) deeltentamen (na vijf werkgroepen)

 • Schriftelijk (digitaal) eindtentamen

 1. Het deeltentamen is verplicht.
 2. Het deeltentamen gaat over de stof van de weken 1 tot en met 5 van het vak.
 3. Het deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
 4. De eindtoets telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 6 tot en met 10 van het vak.
 5. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
  5.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
  5.2. Het cijfer voor het deeltentamen telt niet mee bij het hertentamen.
  5.3. De credit (bonuspunt) behaald met het participantensysteem telt niet mee voor de herkansing. Het bonuspunt vervalt als niet zowel is deelgenomen aan het deeltentamen als aan het tentamen.
 6. Het deeltentamen is niet herkansbaar.
 7. Het cijfer voor het deeltentamen is geen toegangsvoorwaarde voor de daarop volgende eindtoets. Het cijfer van het deeltentamen mag dus een onvoldoende zijn.
 8. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.

Afhankelijk van het aantal studenten dat (her)tentamen doet, kan in plaats van het houden van een schriftelijk/digitaal tentamen ook worden gekozen voor een mondeling examen.

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven op Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

Mr. Dr. C.G. Dijkstra & prof. Mr. G.T.K. Meussen. De Wet Inkomstenbelasting 2001 (met hoofdzaken loonbelasting) (editie 2023).

Werkboek:
Geen; de ten behoeve van het onderwijs noodzakelijke informatie en documenten zijn te vinden op Brightspace.

Reader:
Geen; de ten behoeve van het onderwijs noodzakelijke informatie en documenten zijn te vinden op Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal
Aanbevolen literatuur wordt tijdens de hoorcolleges, werkcolleges en op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

 • Inschrijven voor het hoorcollege en dan via Brightspace voor het participantensysteem (werkgroepen)

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

Contact

 • Vakcoördinator: Y.F. Feld MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: y.f.feld@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In dit vak wordt het participantensysteem gehanteerd.