Studiegids

nl en

Cybercrime

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Zonder een voldoende voor het vak Theoretische criminologie (Ba2) en Inleiding Strafrecht (Ba1) wordt afgeraden deel te nemen aan het vak.

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In dit vak maken de studenten op diepgaande wijze kennis met het fenomeen cybercrime. Een belangrijk deel van traditionele criminele activiteiten speelt zich tegenwoordig af op het internet. Daarbij valt te denken aan online oplichting, identiteitsfraude, kinderporno en drugshandel. Met de komst van het internet zijn ook nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het plegen van criminaliteit, zoals hacken, het verspreiden van ransomware en het uitvoeren van DDoS-aanvallen. In dit vak maken studenten kennis met de aard en omvang van cybercrime, de bijhorende problematiek en de gevolgen daarvan.

Verschillende vormen van cybercrime en dader- en slachtofferschap van cybercrime komen uitgebreid aan bod. Gekeken wordt in hoeverre traditionele criminologische theorieën en nieuwe cyber-criminologische concepten hiervoor een verklaring kunnen bieden. Tevens is er aandacht voor de modus operandi, de rol van het dark web en opsporingsonderzoeken naar cybercrime. Tot slot wordt aandacht besteed aan cybersecurity, cyberoorlog en sancties en interventies voor cyberdaders. Deze verschillende thema’s worden tijdens de colleges zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van concrete en actuele voorbeelden en in interactieve werkgroepen nader toegepast. Na de cursus zijn studenten bekend met de terminologie omtrent cybercrime en kunnen deze ook uitleggen en toepassen in relatie tot de besproken onderwerpen.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak
Na afloop van dit vak kunt u:

 • Verschillende vormen van cybercrime, categoriseringen, delicttypen en faciliterende infrastructuren daartoe onderscheiden, interpreteren en toepassen op actuele onderwerpen;

 • Kenmerken van dader- en slachtofferschap van cybercrime identificeren aan de hand van actuele casussen;

 • Traditionele criminologische verklaringen en nieuwe cybercriminologische concepten uiteenzetten en toepassen op verschillende vormen van cybercrime;

 • Ontwikkelingen, knelpunten en actoren in digitale opsporing en in cybersecurity identificeren en kritisch reflecteren op de rol van deze actoren in de maatschappelijke context;

 • Sancties en interventies voor cyberdaders, zowel traditionele als specifiek voor deze dadergroep ontwikkelde, onderscheiden en beoordelen op hun (theoretische) effectiviteit.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Cybercrime is een thema dat steeds actueler wordt. Studenten leren in dit vak over een criminaliteitsvorm die maatschappelijk gezien steeds relevanter zal worden. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Responsiecollege à 2 uur: 1

 • Namen docenten: dr. J. M. Elbers, F. I. Cooper MSc, en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van verplichte literatuur en overig studiemateriaal.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: F. I. Cooper MSc, en L. Van de Voorde MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient voor de werkcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en eventuele opdrachten individueel voorbereid te hebben.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen en zelf aanvullende literatuur te zoeken.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen dat 100% van het eindcijfer uitmaakt.

 • Het tentamen kan worden herkanst.

 • Het tentamen dient met een voldoende te zijn afgerond om het vak te kunnen behalen.

Werkgroepverplichting(en)
Als werkgroepverplichting geldt dat ter voorbereiding op de werkgroepen opdrachten worden gemaakt die tijdig moeten worden ingeleverd (via Brightspace) en meegenomen naar de werkgroepen. Deze voorbereidingsopdrachten vormen een voorwaarde voor aanwezigheid bij de werkgroepen, waarbij actieve participatie wordt verwacht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Van der Wagen, W., Oerlemans, J.J., Weulen Kranenbarg, M. (2020).* Basisboek cybercriminaliteit. Een criminologisch overzicht voor studie en praktijk.* Den Haag: Boom Criminologie.

Aanvullende literatuur, doorgaans bestaande uit artikelen, wordt aangekondigd op de Brightspaceomgeving van het vak.

Werkboek:
Wordt aangeboden via de Brightspaceomgeving van het vak

Aanbevolen studiemateriaal
Zie de Brightspaceomgeving van het vak.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: dr. Jan Maarten Elbers

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: j.m.elbers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 9.00 tot 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen