Studiegids

nl en

Strafprocesrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Het vak Inleiding Strafrecht (Ba-1) moet succesvol zijn afgerond.

Beschrijving

In dit vak staat het formele strafrecht, oftewel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. In het onderwijs komen de doelstellingen, dragende beginselen en systematiek van het strafproces(recht) aan de orde. Daarbij wordt voortgeborduurd op in het eerste en tweede jaar opgedane kennis. Studenten leren vanuit die grondslagen en beginselen ontwikkelingen binnen het strafproces(recht) te problematiseren. In dit verband wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen rondom de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Tevens worden in het vak de belangrijkste strafprocesrechtelijke thema’s besproken en wordt in de werkgroepen geoefend met de toepassing daarvan op concrete casus. Daarbij is uitdrukkelijk aandacht voor de verschillende rollen van procesdeelnemers in het strafproces en de wijze van formuleren van verweren en reageren dan wel beslissen op verweren vanuit die rollen. Ook is er in het vak uitgebreid aandacht voor de invloed van het EVRM en de jurisprudentie van het EHRM op de gangbare wijze van procederen in strafzaken in Nederland.

Voor studenten die dit vak volgen in het kader van de bachelor Criminologie geldt dat dit vak deel uitmaakt van de leerlijn Recht, Beleid & Organisatie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is het verkrijgen van inzicht in de doelstellingen, dragende beginselen en systematiek van het strafprocesrecht, alsmede – aan de hand van wetgeving en jurisprudentie – het kunnen identificeren en oplossen van strafprocesrechtelijke vraagstukken zoals die zich voordoen in concrete casus vanuit verschillende rollen.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt reflecteren op de verschillende fasen in het strafproces alsmede de bij die verschillende fasen behorende en werkzame actoren vanuit het perspectief van de fundamentele beginselen en doelstellingen van het strafproces(recht).

 • U kunt actuele ontwikkelingen problematiseren door deze in verband te brengen met fundamentele beginselen en de doelstellingen van het strafproces(recht).

 • U kunt in een gemiddeld complexe casus, met gebruikmaking van wetgeving en jurisprudentie, het gebruik van toezichtbevoegdheden, opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen toetsen.

 • U kunt in een gemiddeld complexe casus de wettelijke bewijsregels toepassen en beoordelen of een klacht over de bewijsmotivering (in cassatie) kans van slagen heeft.

 • U kunt in de rol van officier van justitie in een gemiddeld complexe casus de rechtmatigheid en opportuniteit van de vervolgingsbeslissing beoordelen en reageren op door de verdediging naar voren gebrachte verweren.

 • U kunt in de rol van de verdediging in een gemiddeld complexe casus voor het strafproces relevante aspecten identificeren en naar aanleiding daarvan een verweer formuleren.

 • U kunt in de rol van rechter in een gemiddeld complexe casus gemotiveerd beslissingen nemen op de meest gangbare strafprocesrechtelijke verweren.

 • U kunt uitleggen hoe de in het onderwijs aan de orde gekomen aspecten van EVRM en EU-recht doorwerken in het Nederlandse strafproces(recht).

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Docent: n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het werkboek per week aangegeven verplichte studiestof.
  Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 11

 • Namen docenten: n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek per week aangegeven verplichte studiestof en het maken van de opdrachten uit het werkboek. Studenten verplichten zich door zich in te schrijven voor het werkgroeponderwijs tot een gedegen voorbereiding voor en actieve deelname aan iedere werkgroep.

Toetsing en weging

Tussentoets

 • Een meerkeuzetentamen (van nader te bepalen duur) in een van de ‘breekweken’ van het onderwijs in de vorm van een tentamen, waarbij de tot dan toe voorgeschreven stof wordt getoetst (20% van het eindcijfer).

NB: De tussentoets is een verplicht onderdeel van de eerste tentamenkans voor dit vak. De tussentoets kan niet worden herkanst. Studenten die niet deelnemen aan de tussentoets, worden uitgesloten van deelname aan het eindtentamen. Zij kunnen deelnemen aan het hertentamen.

Tentamen

 • Tentamen van 2 uur met open vragen (resultaat is 80% van het eindcijfer). Getoetst wordt alle voor het vak voorgeschreven stof.

 • Hertentamen van 2 uur met open vragen (resultaat is 100% van het eindcijfer). Getoetst wordt alle voor het vak voorgeschreven studiestof.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte wet- en regelgeving, literatuur en jurisprudentie en andere voorgeschreven stof, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Keulen & Knigge, Strafprocesrecht, Kluwer, laatste druk.

 • Aanvullende artikelen die nader bekend worden gemaakt in het werkboek.

 • De voorgeschreven jurisprudentie is zelfstandig online te raadplegen, bijvoorbeeld via Legal Intelligence of Kluwer Navigator

Werkboek:
Werkboek Strafprocesrecht bachelor 3, 2023-2024

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7324

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen