Studiegids

nl en

Rechtshandhaving en Politie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In het vak Rechtshandhaving en politie krijgt de student een inhoudelijk en praktijkgeoriënteerd overzicht van de wijze waarop de politie en andere rechtshandhavers in Nederland zijn georganiseerd en functioneren.
De student leert in deze cursus te reflecteren op de organisatie, taken en belangrijkste partners van de politie in Nederland. De totstandkoming van de Nationale Politie zal worden besproken en de manier waarop de politie wordt aangestuurd. Vervolgens kijken we naar een aantal belangrijke politiestrategieën die in de wetenschappelijke literatuur besproken worden.
Daarnaast besteden we aandacht aan een aantal actuele thema’s die voer zijn voor discussie in de wereld van politie en rechtshandhaving. Hoe belangrijk is diversiteit binnen het korps en welke rol speelt etnisch profileren (hierbij)? Hoe komen agenten op straatniveau tot hun beslissingen? En waarom is legitimiteit van de politie belangrijk, en op welke manier kan deze worden verstevigd? Na afronding van dit vak heeft de student een goed beeld van zowel de theoretische aspecten als de praktijk van rechtshandhaving, in het bijzonder door de politie.

Het vak sluit onder andere aan op de vakken Criminologische Vaardigheden, Inleiding Strafrecht, Inleiding Criminologie en Inleiding Sociologie. Daarnaast worden in de loop van het vak een aantal criminologische theorieën aangehaald die in de vakken Theoretische Criminologie en Omgevingscriminologie meer diepgaand worden behandeld.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Recht, Beleid & Organisatie
 2. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Na afloop van dit vak:

 • heeft de student inzicht in de organisatie, positie en aansturing van het Nederlandse politiebestel en is de student in staat deze te evalueren;

 • is de student in staat de rol van de politie binnen het (lokaal) veiligheidsbeleid toe te lichten en te illustreren aan de hand van concrete voorbeelden uit de Nederlandse praktijk;

 • is de student in staat taken en bevoegdheden van de politie te noemen en deze te beoordelen in concrete voorbeelden;

 • is de student in staat de belangrijkste politiestrategieën met elkaar te vergelijken en toe te passen op een criminologisch probleem;

 • is de student in staat te reflecteren op de rol van politiecultuur, hoe agenten beslissingen nemen en het belang van legitimiteit;

 • is de student in staat de aanpak van criminologische problemen door de politie te identificeren, analyseren en evalueren.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten over de politiepraktijk en komen zij in aanraking met de politieorganisatie door middel van (een) gastcollege(-s). De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Presentatievaardigheden

 • Organisatiesensitiviteit

 • Praktijkkennis

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. A.L. den Besten MSc en mw. mr.dr. L.F.M. Ansems en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de vooraf opgegeven literatuur.
  Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: mw. A.L. den Besten MSc en mw. mr.dr. L.F.M. Ansems.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de vooraf opgegeven literatuur, eventuele voorbereidingsopdrachten te maken en in te leveren onder Assignments op Brightspace.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Take home opdracht/tentamen (100%)

 • Pitch (verplicht onderdeel)
  Afronding van het vak is enkel mogelijk als, naast de take home opdracht/ het tentamen, ook de pitchopdracht als voldoende is afgerond. De pitch zal plaatsvinden tijdens de werkgroepen. Indien hieraan niet is voldaan kan het eindcijfer niet worden vrijgegeven en kan het vak niet worden afgerond.

 • Alle toetsonderdelen kunnen één keer worden herkanst, indien voor het betreffende onderdeel een onvoldoende is behaald.

 • De resultaten van de (deel)toetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures
Zie Brightspace-omgeving en leidraad.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) mits het tentamen schriftelijk wordt afgenomen. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt via Brightspace en de leidraad bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: mw. A.L. den Besten MSc

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie, kamer B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.00

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen