Studiegids

nl en

Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I (21043412)

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Doelstelling van het vak is het bijbrengen van een algemeen overzicht van methodologische aspecten die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief criminologisch onderzoek, en het geven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de daarbij meest gebruikte methoden en technieken.
Wat betreft kwantitatief onderzoek wordt een algemeen overzicht geboden van technieken voor bivariate en multivariate data-analyse. De nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van kennis en inzicht, waardoor u in staat bent beredeneerde analyse-afwegingen voor kwantitatief onderzoek te maken en deze toe te passen. Daarnaast is aandacht voor het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en de bruikbaarheid van deze methoden voor het beantwoorden van verschillende soorten onderzoeksvragen. Bij kwalitatief onderzoek wordt ingegaan op dataverzameling, analyse en rapportage. Bij de uitleg wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit criminologisch onderzoek.
U leert in dit vak bij uiteenlopende criminologische onderzoeksvragen een geschikte dataverzameling en onderzoeksopzet te ontwerpen, te beoordelen welke analysetechnieken gehanteerd moeten worden in verschillende situaties en bij kwantitatief onderzoek, uit te leggen hoe statistische verbanden moeten worden geïnterpreteerd. Daarnaast doet u vaardigheden op in het zelfstandig uitvoeren van analyses.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Methoden en Technieken.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de verschillende vormen en kwaliteit van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek beoordelen;

 • aan de hand van een casus beoordelen welke onderzoeksopzet en vorm van dataverzameling geschikt zijn voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag;

 • bepalen welke kwalitatieve analysestrategie het beste kan worden toegepast bij uiteenlopende onderzoeksvragen;

 • voor uiteenlopende criminologische onderzoekssituaties bepalen welke statistische toets geschikt is om de onderzoeksvraag te beantwoorden;

 • het verschil beschrijven tussen en interpreteren van verschillende statistische toetsen (bijvoorbeeld van parametrische en non-parametrische toetsen; en logistische en lineaire regressieanalyse);

 • verschillende statistische maten berekenen en de betekenis ervan interpreteren;

 • verschillende statistische toetsen uitvoeren in SPSS en de resultaten (output) van deze toetsen interpreteren.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Tijdens het vak worden studenten getraind in het opzetten, uitvoeren en opschrijven van onderzoek op academisch niveau. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Analysevaardigheden/SPSS

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: dr. A.A.T. Ramakers en dr. R.M.S. van Es.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de collegestof wordt sterk aanbevolen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Namen docenten: R. Meijer MSc.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Maken van opdrachten is verplicht (zie werkgroepverplichting).

Andere onderwijsvorm(en)

 • Spreekuur voor vragen van individuele studenten

 • Aantal à 1 uur: 10

 • Namen docenten: dr. A.A.T. Ramakers, dr. R.M.S. van Es en R. Meijer MSc.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: vooraf per mail (criminologie@law.leidenuniv.nl) aanmelden met concrete vraag

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen. Het tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

 • SPSS-opdracht. Deze opdracht telt voor 30% mee voor het eindcijfer.

 • Beide deeltoetsen dienen met een voldoende te worden afgesloten (>=5,5) om het vak te kunnen behalen.

 • Indien een van de deelcijfers onvoldoende is dan kan het eindcijfer dat wordt geregisteerd maximaal een 5 zijn.

 • Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.

 • Er wordt geen eindcijfer doorgegeven als een toetsonderdeel ontbreekt.

 • Studenten die een deelcijfer uit een vorig jaar mee willen nemen, moeten aan het begin van de cursus contact opnemen met de coördinator.

_Werkgroepverplichting

 • Aanwezigheidsverplichting & opdrachtverplichting.

 • De opdrachten hebben de status van praktische oefening en dienen met goed gevolg te worden afgerond.

 • Wanneer een opdracht niet is ingediend/ niet voldoende is gemaakt/ men afwezig was tijdens werkgroep, dient in de laatste cursusweken een uitgebreide vervangende opdracht (per gemiste opdracht/werkgroep) gemaakt te worden.

 • Als niet aan de (vervangende) opdrachtverplichting is voldaan wordt geen eindcijfer doorgegeven en kan het vak niet worden afgerond.

Geldigheidsduur
De resultaten van de deeltoetsen en werkgroepverplichtingen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures Inleverprocedures worden tijdig via Brightspace bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Field (laatste druk). Discovering Statistics Using SPSS. Londen: Sage.

 • Decorte & Zaitch (laatste druk). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco.

 • Wetenschappelijke artikelen worden aangeboden via weblinks op Brightspace,

Leidraad:
Nadere informatie over de cursus is te vinden in de leidraad, deze wordt tijdig op Brightspace geplaatst.

Aanbevolen studiemateriaal
Wetenschappelijke artikelen worden aangeboden via weblinks op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. A.A.T. Ramakers

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen