Studiegids

nl en

Inleiding Rechtspsychologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Studenten van de reguliere opleiding Criminologie en minorstudenten van de minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

U wordt ingeleid in het vakgebied van de rechtspsychologie en de toepassing van rechtspsychologische inzichten in de praktijk. Zo wordt kennis verschaft over de menselijke cognitieve beperkingen bij waarnemen, herkennen, herinneren, en beslissen. Het gaat om processen en beperkingen, zoals tunnelvisie, die juist in de strafrechtelijke context van belang zijn en daar een bijzondere betekenis krijgen omdat beslissingen er sterk door beïnvloed kunnen worden. De aandacht gaat onder andere uit naar verschillende soorten redeneren die worden uitgelokt in strafrechtelijke context (bijvoorbeeld confirmation bias), naar de juiste procedures bij het verhoor van getuigen en verdachten, naar leugendetectie, naar de diagnostische waarde van bewijs, en naar beslissingen over bewijs en straf.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Recht, Beleid & Organisatie
 2. Methoden en Technieken
 3. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Doel(en) van het vak: Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • basisbegrippen uit de rechtspsychologie benoemen, uitleggen en toepassen;

 • de menselijke cognitieve beperkingen en denkeigenaardigheden benoemen die optreden bij waarnemen, herinneren en beslissen en deze toepassen op de strafrechtelijke opsporing, vervolging en berechting;

 • rechtspsychologische aspecten van herkenningsprocedures en verhoortechnieken kennen en deze kunnen toepassen op concrete casus;

 • basaal rechtspsychologisch onderzoek interpreteren en samenvatten en de bevindingen vertalen naar de rechtspraktijk;

 • de bewijswaarde van in de rechtspraktijk gehanteerde bewijsmiddelen bepalen en deze evalueren.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Studenten maken binnen dit vak kennis met de toepassing van rechtspsychologische inzichten in de praktijk. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Discussievaardigheden

 • Schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

 • Presentatievaardigheden

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): prof. dr. J.W. de Keijser

 • De hoorcolleges gaan dieper in op enkele onderwerpen uit de verplichte literatuur. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): prof. dr. J.W. de Keijser, en een nog nader bekend te maken docent

 • Eerstejaarsstudenten die onder het LLP-regime vallen zijn verplicht de werkgroepen bij te wonen en mogen maximaal één werkgroep missen om niet te worden uitgesloten van tentamendeelname. Voor deeltijd- en minorstudenten geldt deze verplichting niet. Voor minoren geldt (1) een gereduceerd aantal werkgroepen, en (2) geen aanwezigheidsplicht, maar deelname aan de werkgroepen wordt wel aangeraden.

 • De werkgroepen bestaan uit het bespreken en behandelen van huiswerkopdrachten en uit het gezamenlijk uitvoeren van opdrachten. In de werkgroep wordt verwacht dat de huiswerkopdracht grondig is voorbereid.

 • Tijdens de werkgroepen wordt ook grondige voorbereiding van de opgegeven literatuur voorondersteld.

Andere onderwijsvormen

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets: schriftelijk tentamen bestaande uit essayvragen. Het eindcijfer is het tentamencijfer.

Inleverprocedures
Worden tijdig aangegeven via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg, & M. Jelicic (Red.) (nieuwste druk). Routes van het recht: Over de rechtspsychologie. Den Haag: Boom Juridisch [Niet alle hoofdstukken zijn verplicht, zie voorts de Leidraad en Brightspace]

 • Enkele aanvullende artikelen via Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Separate hoofdstukken in handboek.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Deeltijdstudenten en herkansers dienen zich voor de werkgroep aan te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. J.W. de Keijser

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen