Studiegids

nl en

Taalkunde I: Introduction à la linguistique française

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De bedoeling van deze cursus is de student vertrouwd te maken met het wetenschappelijke begrippenapparaat en de methodes die gangbaar zijn in de verschillende terreinen van de taalkunde van het Frans. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: wat is het Frans? Waar komt het Frans vandaan? Welke vormen van taalvariatie zijn er binnen het Frans, in Frankrijk en in de wereld?

In het tweede deel van deze cursus komt de fonetiek en de fonologie aan bod. In het fonetische gedeelte wordt de student vertrouwd gemaakt met fonetische transcriptie. In het fonologische deel wordt dieper ingegaan op de structuur van het Franse klanksysteem. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar verschijnselen als het verlan (le français à l’envers, ofwel le céfran en verlan).

Dit college vormt de basis voor de meer specifiek gerichte colleges Franse taalkunde van het BA-vervolgprogramma.

Leerdoelen

Studenten vertrouwd maken met begrippen, methodes en wijze van argumenteren binnen de taalkunde;

 • de factoren die de ontwikkeling en de verspreiding van de Franse taal beïnvloed hebben;

 • de basisbegrippen van de fonetiek en met fonetische transcriptie;

 • de basisbegrippen van de fonologie van het Frans.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Het eerste deel van het college is een hoorcollege.

Het tweede deel van het college is een hoor-werkcollege. Elke week bereiden de studenten een hoofdstuk voor. De lezing van het hoofdstuk en de vragen en oefeningen van dat hoofdstuk worden door de studenten in groepjes voorbereid vóór het eigenlijke college. Tijdens het college beantwoordt de docent bijkomende vragen van de studenten en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd. Een afsluitende toepassing wordt tijdens de colleges gemaakt.

Toetsing en weging

Toetsing

Het eindcijfer wordt op de volgende manier berekend:

 • 10% schriftelijke opdrachten

 • 25% deeltoets introductie Franse taalkunde

 • 65% tentamen fonetiek en fonologie

Weging

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is EN het cijfer voor het tentamen niet lager is dan een 5. Mocht uit de bovenstaande berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de tweede eis worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

Herkansing

Schriftelijk tentamen (65% tentamen fonetiek en fonologie, 25% deeltoets introductie Franse taalkunde). Bij een onvoldoende voor de schriftelijke opdrachten kan een extra opdracht worden ingeleverd (maximum cijfer: 6).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Marina Yaguello, Catalogue des idées reçues sur la langue. Seuil, Points Paris

 • Syllabus: Introduction à la linguistique française

 • Syllabus: Introduction à la phonétique française

 • Syllabus: Introduction à la phonologie française

Zie: Boeken en studiemateriaal.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.