Prospectus

nl en

Seminar Ancient Philosophy/Greek: Plato’s Myths: Philosophical Fiction

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 3.
De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken. Studenten Filosofie (BA3) die over een propedeusebul Filosofie beschikken zijn ook welkom. Voor hen geldt als aanvullende eis dat ze aantoonbaar over voldoende kennis van het Grieks beschikken (bijvoorbeeld een voldoende eindexamen VWO Grieks of het vak ‘Grieks voor Iedereen’).

Beschrijving

Plato’s mythen behoren tot de best bekende passages uit zijn omvangrijke oeuvre. Vaak zijn deze mythen een eigen tweede leven gaan leiden, los van hun oorspronkelijke context. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mythe van de grot uit de Staat, maar ook aan het verhaal van het mythische rijk Atlantis, dat stamt uit de Platoonse dialogen Timaeus en Critias. Moderne verhandelingen over de impact van het internet op onze cultuur beginnen steevast met Plato’s mythe over de uitvinding van het schrift en de gevolgen daarvan uit de Phaedrus, terwijl moderne psychologen hun onderzoek over rationele en niet-rationele beslissingen graag mogen illustreren met een verwijzing naar een ander mythe uit de Phaedrus die de ziel voorstelt als een rationele wagenmenner die twee niet-rationele paarden moet aansturen. Plato’s mythen, kortom, prikkelen de verbeelding en zijn “good to think with”. Aan de andere kant is er al sinds de oudheid veel kritiek op Plato’s gebruik van mythen. Wat moet een filosofie, die per definitie de waarhied zoekt, met fictie?
In dit college zullen wij ingaan op de vraag wat een mythe volgens Plato is, wat volgens hem de waarde van de mythe is voor de filosoof, wat de rol van verschillende mythes is binnen hun oorspronkelijke Platoonse context en hoe ze door latere auteurs hergebruikt zijn.

Aanleiding voor dit college is het project van de docenten om een selectie van Platoonse dialogen naar het Nederlands te vertalen en van een inleiding te voorzien. Studenten krijgen de beschikking over dit work in progress en worden uitgenodigd hier feedback op te geven. Op deze manier worden zij direct bij het onderzoek van de docenten betrokken.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • De student verdiept zijn/haar kennis van en inzicht in de filosofie van Plato, mede door eigen onderzoek.

 • De student verwerft kennis van /inzicht in de manieren waarop Plato van mythes gebruik maakt als filosofisch instrument.

 • De student verwerft kennis van en inzicht in de receptie van (de mythen van) Plato.

Vaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden:

 • Het opzetten van een heldere handout/Powerpoint ter ondersteuning van een referaat.

 • Het uitwerking van referaat tot een paper van max. 4.000 woorden.

Mondelinge presentatievaardigheden:

 • Het zelfstandig verzorgen van een uitgebreider referaat met gebruik van relevante handout en Powerpoint.

 • Het geven en ontvangen van (constructieve) kritiek op het referaat van een medestudent; het deelnemen aan een discussie.
  Onderzoeksvaardigheden

 • Het formuleren en uitwerken van een onderzoeksvraag met betrekking tot Plato’s filosofie

 • Het verder ontwikkelen van heuristische vaardigheden (analyse van de Platoonse tekst; het duiden van de mythe binnen de context van de filosofische dialoog).

 • Het verzamelen en kritisch evalueren van secundaire literatuur.

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

5 EC, totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen colleges: 26 uur (2 uur p.w. x 13 w. = 26 uur)

 • voorbereiden colleges: 18 uur (1,5 uur p.w. x 12 w. = 18 uur)

 • voorbereiden referaat: 12 uur

 • schrijven van paper (4.000 woorden op basis van referaat): 84 uur.

Toetsing

 • Referaat (30%)

 • Paper (70%)

Voor dit college geldt een aanwezigheids- en participatieplicht. Bij onvoldoende aanwezigheid en/of participatie volgt uitsluiting van het college.

Weging

De student is geslaagd indien het gewogen gemiddelde van beide onderdelen voldoende is en indien aan de aanwezigheids- en participatieplicht is voldaan.

Herkansing

Indien het gewogen gemiddelde onvoldoende is, bepaalt de docent welk onderdeel / onderdelen dient / dienen te worden herkanst.
Herkansing referaat: alleen mogelijk indien de planning het toelaat. Indien het niet mogelijk is het referaat te herkansen volgt een vervangende opdracht.
Herkansing paper: in overleg met de docent. Deadline maandag 23 maart 2020.

Inzage en nabespreking

Bespreking van het referaat: aansluitend op het referaat.
Bespreking paper: schriftelijk en/of op afspraak.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • uitwisselen materiaal

 • mededelingen/communicatie

Literatuur

 • Syllabus met primaire teksten

 • Syllabus Academische vaardigheden (Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. R.M. van den Berg

Opmerkingen

Niet van toepassing