Prospectus

nl en

La tradizione poetica

Course
2019-2020

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Dit vak wordt, binnen de met ingang van 1 september 2018 ingevoerde alternantie, één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2019-2020 en niet in studiejaar 2020-2021. In 2020-2021 wordt het vak La tradizione novellistica aangeboden.
Tweede- en derdejaarsstudenten volgen gezamenlijk de colleges.

Beschrijving

De Italiaanse poëtische traditie heeft veel invloed uitgeoefend op de Europese canon en vormt een belangrijk bindend element in de Italiaanse cultuur.

Deze collegereeks is gewijd aan de ontwikkeling en de belangrijkste kenmerken van de Italiaanse poëtische traditie, vanaf het ontstaan van de poëzie in de Italiaanse volkstaal in de eerste helft van de 13e eeuw. Accenten liggen bij de Middeleeuwen, de Renaissance, de Barok en de 19e eeuw. Zowel lyrische als narratieve poëzie komt aan bod.

Behalve bij het werk van een aantal belangrijke dichters en stromingen (waaronder het stilnovismo, Petrarca en de petrarkisten, Ariosto, Tasso, Marino, Leopardi), wordt ook stilgestaan bij een aantal wetenschappelijke methoden ter bestudering hiervan. Daarbij wordt de student ook vertrouwd gemaakt met de belangrijkste begrippen op het gebied van de poëtica, de retorica en de versleer.

Leerdoelen

Verwerving van een solide basiskennis van de onder “Beschrijving” genoemde materie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Interactief hoorcollege. Van de studenten wordt verwacht dat ze regelmatig opdrachten voorbereiden. Deze worden in de colleges en/of via Blackboard opgegeven.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing en weging

Tentamenrooster

  • Participatie en opdrachten tijdens het semester (20%). Als de student deze tijdens het semester naar behoren heeft uitgevoerd, hoeft dit deel niet herkanst te worden. Indien nodig worden er echter alternatieve opdrachten gegeven bij een eventuele herkansing.

  • Tweemaal een schriftelijk (deels open boek) tentamen (2 x 40%). Indien de student voor één deel niet slaagt, hoeft enkel dat deel herkanst te worden. Beide deeltentamens moeten uiteindelijk met een voldoende worden afgerond.

Herkansing en weging

  • Bij gebrek aan participatie: alternatieve opdracht (20%) en/of

  • Schriftelijk (deels open boek) tentamen (80%).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Reader, plus nader op te geven studiemateriaal.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

dr. E.J.M.Grootveld