Prospectus

nl en

The metamorphosis of Ovid’s Metamorphoses

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 3. Deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

In dit werkcollege zullen we de Metamorfosen van Ovidius en hun latere ‘metamorfose(n)’ aan een nader onderzoek onderwerpen. Allereerst zullen daartoe de Metamorfosen zelf vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Hierbij komen onderwerpen aan bod als de genrekenmerken van het Ovidiaanse epos, Ovidius’ belangrijkste bronnen, de samenhang van de thema’s die aan bod komen, en het functioneren van het werk in de sociaalhistorische context van het augusteïsche Rome. Dit zullen we doen door een aantal kernpassages nauwkeurig te bestuderen, die vervolgens schriftelijk zullen worden getoetst.
Vervolgens zullen we kijken naar aan aantal voorbeelden van receptie van de Metamorfosen in later tijden, van de middeleeuwse Ovide moralisé tot Shakespeare’s Midsummernight’s dream. We zullen daarbij telkens de vraag stellen hoe deze teksten zich tot de oorspronkelijke versie verhouden, ofwel welke ‘metamorfose’ Ovidius heeft ondergaan. Welke elementen keren terug, wat wordt veranderd en waarom? Ontstaat er een voorkeur voor bepaalde verhalen? Aan de hand van deze vragen zullen we het proces van ‘receptie’ nader onderzoeken, niet alleen om te begrijpen hoe en waarom de Metamorfosen zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in later tijden, maar ook om inzichtelijk te maken hoe deze latere metamorfosen onze eigen kijk op Ovidius nog steeds beïnvloeden.
Studenten houden tijdens dit college een mondelinge presentatie over een passage uit de Metamorfosen, en kunnen daarbij al naar gelang hun voorkeur kiezen voor een ‘klassieke’ benadering of een bespreking aan de hand van een voorbeeld van receptie. Ze zullen dit onderwerp naderhand in een geschreven werkstuk verder uitwerken.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • Verruiming en verdieping van de kennis van Ovidius’ Metamorfosen;

 • Inzicht in de receptiegeschiedenis van Ovidius’ Metamorfosen;

 • Verruimen en verdiepen van theoretische kennis, o.a. op het gebied van de literatuurtheorie, literatuursociologie, cultuurgeschiedenis en receptiestudies.

Vaardigheden

 • Kritisch analyseren van primaire en secundaire literatuur;

 • Houden van een mondeling referaat, en verzorgen van handout en/of powerpoint;

 • Leren feedback te geven en ontvangen;

 • Ontwikkelen van een onderzoeksvraag m.b.t. (de receptie van) een passage uit Ovidius’ Metamorfosen;

 • Uitwerken van een referaat tot een onderzoekspaper van max. 4.000 woorden.
  Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 13 x 2 uur = 26 uur;

 • Voorbereiden college: 13 x 3 = 42 uur;

 • Voorbereiding tussentoets: 5 uur;

 • Toetsing: 2 uur;

 • Voorbereiding referaat: 20 uur;

 • Schrijven paper: 45 uur.

Toetsing

 • Deeltoets (20 %), bestaande uit een vertaling en enkele open vragen m.b.t. een nader te bepalen kernpensum uit Ovidius’ Metamorfosen;

 • Referaat (30%) met volledige handout over (de receptie van) een passage uit Ovidius’ Metamorfosen;

 • Paper (50%) van max. 4000 woorden over het thema van het referaat.

Herkansing

Het referaat kan niet herkanst worden. Er zijn wel herkansingen voor de toets (pensum) en het paper.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de toets wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiewijzers en ander materiaal;

 • communicatie.

Literatuur

Studenten moeten in ieder geval over een kritische editie van Ovidius’ Metamorfosen beschikken, bv.:

 • P. Ovidius Naso, Metamorphoses. Ed. R.J. Tarrant (Oxford UP, 2004)

 • P. Ovidius Naso, Metamorphoses. Ed. W.S. Anderson (Leipzig: Teubner, 1977)
  Overige teksten zullen in een reader, via Blackboard of op een leesplankje in de UB beschikbaar gesteld worden. Een uitvoerige bibliografie wordt tijdens het eerste college uitgedeeld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Susanna de Beer

Opmerkingen

Niet van toepassing