Prospectus

nl en

Chinese Filosofie II

Course
2019-2020

Toegangseisen

BA-1 college Filosofie en Religie van China

Beschrijving

In het eerstejaars college “Filosofie en religie van China” hebben we de meest invloedrijke denkers uit de geschiedenis van de Chinese filosofie beschouwd in hun historische context. Dit tweedejaars college bouwt hierop voort, door eerder behandelde stof te verdiepen en nieuwe stof aan te dragen. De lessen zijn wederom chronologisch van opzet. Voor deze aanpak, in plaats van bijvoorbeeld een thematische opbouw, is gekozen omdat latere denkbeelden vaak stoelen op eerdere en, meer algemeen, omdat specialisering in het Chinese denken gedijt bij een stevig historisch bewustzijn. Primaire teksten, de filosofische geschriften (in vertaling), zijn het uitgangspunt. Secundaire teksten, artikelen door hedendaagse wetenschappers, zijn evenzeer van belang. Ze tonen verschillende benaderingen van die primaire teksten.

Leerdoelen

  • kritische omgang met de Chinese filosofische tradities, hun “heilige boeken” en hun invloed op de Chinese cultuur

  • inzicht in de hedendaagse relevantie van Chinese filosofische tradities, en de verschillen met Westerse filosofische tradities

  • inzicht in de wetenschappelijke benadering van Chinese filosofische tradities

  • verdere ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Studielast

Totaal: 140 uur (5EC x 28 uur)
28 uur: bijeenkomsten bijwonen (7 weken x 4 contacturen)
28 uur: bijeenkomsten voorbereiden (7 weken x 4 uur voorbereiding)
16 uur: spreekbeurt voorbereiden
16 uur: schrijfopdrachten maken
52 uur: werkstuk schrijven

Rooster

Zie het collegerooster op de website.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • actieve deelname: 10%

  • korte schrijfopdrachten: 20%

  • referaat: 30%

  • werkstuk: 40%
    Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om dit college te halen.

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende deelopdrachten. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt om informatie over het collegerooster, de schrijfopdrachten, literatuur etc. bekend te maken: Blackboard

Literatuur

Verplicht:
Karel van der Leeuw. Het Chinese denken. Leiden: Stichting Shilin, 2011.
Dit boek is verkrijgbaar via de Studentenvereniging Sinologie of via de website van Shilin

Overig:
overige literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. P. van Els