Prospectus

nl en

The Middle Ages and Renaissance with Louis Couperus

Course
2019-2020

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

Couperus was een groot liefhebber van de oudheid. Dat valt af te lezen aan zijn rijke oeuvre en aan het vele onderzoek dat is verricht naar zijn omgang met het Griekse en Romeinse verleden. Minder bekend is dat hij ook gefascineerd was door de Middeleeuwen. Zo is Het zwevende schaakbord (1917/18) een moderne bewerking van de Middelnederlandse Roman van Walewein, en De ongelukkige (1913/15) speelt ten tijde van de val van Granada (1493). Ook in zijn gedichten en korte verhalen duiken de Middeleeuwen regelmatig op. Couperus staat daarmee in een negentiende-eeuwse traditie van mediëvisme, die onder meer tot uitdrukking komt in de literatuur (bijv. in historische romans) en de beeldende kunst (o.a. Pre-Rafaëlieten). In deze cursus richten we ons specifiek op de vraag hoe Couperus omging met de traditionele afbakening tussen Middeleeuwen en Renaissance. Doel daarbij is om het beeld dat Couperus heeft van de Middeleeuwen scherper te stellen. We verdiepen ons in negentiende-eeuwse ideeën over Middeleeuwen en Renaissance, en in de wijze waarop Couperus daarmee omging in zijn werk. Dat betekent dat tijdens deze cursus vooral zijn reisverhalen en kunstbeschouwingen centraal zullen staan.
Tijdens dit interdisciplinair opgezette college – met aandacht voor literatuur, kunst en geschiedenis – komen zowel de Middeleeuwen, de Vroegmoderne Tijd als de negentiende en twintigste eeuw aan bod. De negentiende-eeuwse ideeën over Middeleeuwen en Renaissance zullen worden verkend aan de hand van Marita Mathijsens Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw (Nijmegen: Vantilt, 2013) en Jacob Burckhardts Cultuur der Renaissance in Italië (Amsterdam: Spectrum, 2009). Van Couperus zullen enkele romans, alsmede een aantal verhalenbundels en kunstbeschouwingen worden geanalyseerd.

Naast het schrijven van een werkstuk verkennen we in deze cursus de relatie tussen de besproken stof en de beroepspraktijk. Populariseren, redigeren en informeren behoren tot de mogelijkheden voor de bijbehorende opdracht. We werken samen met een maatschappelijke partner. Zo verken je in deze cursus wat jij als letterkundige kan bijdragen aan de maatschappij.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Mediëvismen en verwijzingen naar de Renaissance herkennen en van elkaar onderscheiden in de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur – met name in het werk van Louis Couperus.

 • Mediëvismen en verwijzingen naar de Renaissance in de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur - met name in het werk van Louis Couperus – interpreteren tegen de achtergrond van contemporaine opvattingen over de Middeleeuwen en de Renaissance.

 • Een beeld schetsen van de geschiedkundige opvattingen van de bestudeerde auteur en deze verbinden met de tijd waarin hij leefde.

 • Een actuele vakdiscussie analyseren en daarover zowel mondeling als schrifteljk rapporteren.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur. Deze is als volgt verdeeld:

 • Bijwonen college: 2 uur p.w. x 13 = 26 uur

 • Bestuderen literatuur: 131 uur

 • Twee opdracht(en): 2 x 8 uur = 16 uur

 • Studentensymposium (voorbereiding en bijwonen): 8 uur

 • Werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 99 uur

Deze cursus kost je bijna 13,5 uur per week (inclusief het bijwonen van de colleges). Na week 13 heb je nog 107 uur beschikbaar om het college af te ronden (studentensymposium en voltooiing werkstuk).

Toetsing

Toetsing

 • Discussie, opdrachten en actieve participatie (15%)

 • Mondelinge presentatie tijdens studentensymposium (15%)

 • Werkstuk (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Inzage en nabespreking

Nadat het werkstuk is beoordeeld kan het worden ingezien bij de docent. Hiervoor zal een tijdstip worden afgesproken.

Blackboard

Via Blackboard word je op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvang je specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Burckhardt, Jacob, Cultuur der Renaissance in Italië. Amsterdam: Spectrum, 2009. Ook verkrijgbaar als e-book.

 • Couperus, Louis, een aantal nader te bepalen romans, verhalenbundels en kunstbeschouwingen. We werken met uitgaven in de door H.T.M. van Vliet e.a. bezorgde editie van de Volledige werken (Utrecht [enz.], 1987-1996). Deze zijn meestal online raadpleegbaar ; titels zijn (vaak voor een schappelijke prijs) te koop via de site www.boekwinkeltjes.nl.

 • Mathijsen, Marita, Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2013.

Genoemde literatuur hoeft niet van tevoren te worden bestudeerd.

De overige literatuur wordt opgegeven aan het begin van het college.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof.dr. W. van Anrooij.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071-5272 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

N.v.t.