Prospectus

nl en

Palmtrees, sulphur and rebels. Life at the Dead Sea in Antiquity

Course
2019-2020

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

De Dode Zee is zeker een van de meest extreme en meest exotische gebieden in de Oude Wereld. Talrijke antieke auteurs beschrijven de rare karakteristieken van water: het is vol zout en mensen kunnen daarin niet verdrinken. Tegelijkertijd was het interessant vanwegen de exotische landbouwproducten zoals dadels, balzaam en asfalt. Van oudsheer dienden de grotten rond de Dode Zee als refugium voor herders of - in de tijd van oorlog en nood - ook van vluchtelingen zoals tijdens de Tweede Opstand tegen Rome onder Bar Kokhba. Naast heiligdommen en forten kwamen tussen ca. 100 v. en 60 n. Chr. grote paleisen (Jericho, Machaerus, Masada) bij en scheepvaart om te twee oevers te verbinden. In de Byzantijnse periode vestigden zich dan ook monniken in de nauwe valleien om een asketisch leven te voeren.
In dit college gaan we zowel naar de meest belangrijke archeologische vindplaatsen kijken als ook naar tekstuele bronnen zoals papyri van vluchtelingen en literaire teksten zoals Tacitus en Flavius Josephus. Bijzondere aandacht zullen ook de Dode Zee rollen spelen, die in de jaren 1940/50 in de beurt van Qumran gevonden zijn. Beroemde episodes zoals het beleg en de verovering van Masada door Romeinse legionairen of Petra, de legendarische hoofdstad van het rijk van de Nabateeërs worden ook onderzoecht. Het doel is om de zeer gevariëerde cultuur in deze extreme regio te begrijpen: Welke soort mensen woonde langs de Dode Zee? Hoe was het gebied verbonden met de "grote wereld" via economie of politiek?

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van Syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) leert typische vondplaatsen en centrale literaire bronnen kennen die de diversiteit van de antieke Dode Zee regio begrijpelijk maken;

 • 9) leert de verschillende economische activiteiten kennen die tussen de IJzertijd en de Byzantijnse periode plaats hebben gevonden (oaseneconomie, irrigatrie, landbouwproducten);

 • 10) kan de hoofdlijnen van de gezaghebbenden politieken machten beschrijven die het leven in de Dode Zee regio bepaalden (Koninkrijk Juda, Hasmoneeërs, Herodes, Romeinen, Nabateeërs);

 • 11) Weet de bijzondere religieuze verschijnselen die in de Dode Zee regio aanwezig waren (Joodse groepen en tradities zoals Esseners, opstandelingen, Romeinse soldaten, Byzantijnse monniken) in het bredere kader van de oosterse Mediterrane wereld te plaatsen.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • Voorbereiden college: 500 pagina’s: 80 uur

 • Opdracht 1 (bibliografie): 24 uur

 • Opdracht 2 (opzet werkstuk met onderzoeksvraagstelling): 20 uur;

 • Opdracht 3 (mondelinge presentatie): 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur van 700 pagina’s): 90 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4,6-11

 • Participatie (inclusief het geven van gestructureerde en gefundeerde feedback op andermans werk)
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1: uitwerken in kleingroep van een voorlopige algemene bibliografie voor het werkstuk op basis van heuristiek van Themacolleges en op college uitgelegde methode
  getoetste leerdoelen: leerdoelen 1-3, 6, 8-11

 • Opdracht 2: inleveren opzet werkstuk met uitgewerkte vraagstelling
  getoetste leerdoelen: 3, 6, 8-11

 • Opdracht 3: mondelinge presentatie van een voorlopige versie van het werkstuk en discussie met de klasgenoten
  getoetste leerdoelen: 3-5

Weging

 • Werkstuk: 50%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1 (algemene bibliografie): 10%

 • Opdracht 2 (opzet werkstuk en vraagstelling): 10%

 • Opdracht 3 (presentatie): 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • bekend maken van collegeschema en aanvullende literatuur;

 • geven van instructies over deadlines en opdrachten.

Literatuur

De stof hoeft niet vooraf bestudeerd te worden.

 • P.F. Esler, Babatha's Orchard. The Yadin Papyri and an Ancient Jewish Family Story Retold (Oxford, 2017).

 • J.E. Taylor, The Essenes, the Scrolls and the Dead Sea (Oxford, 2012).

 • J.K. Zangenberg (ed.), Das Tote Meer. Kultur und Geschichte am tiefsten Punkt der Erde (Mainz, 2010).

 • M. Popović (ed.), De Dode Zee Rollen. Nieuw Licht op de Schatten van Qumran (Assen, 2013).

 • J.K. Zangenberg 2013c: "De Archeologie van Qumran. De plaats en de regio". In: M. de Jong & J. van den Dorp (eds.), Qumran en de Bijbel. Over Ontstaan, Overlevering en Vertaling van de Bijbel (Heerenveen, 2013), 34-51.

 • J.K. Zangenberg, "The Functions of the Caves and the Settlement of Qumran. Reflections on a New Chapter of Qumran Research". In: M. Fidanzio (ed.), The Caves of Qumran. Proceedings of the International Conference, Lugano 2014 (Leiden / Boston 2016; STDJ 118), 195-209.

 • J.K. Zangenberg, "Qumran". In: L.T. Stuckenbruck / D.M. Gurtner (eds.), The T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism (London, 2019).

Een lijst met relevante literatuur wordt aan het begin van het college beschikbaar gemaakt.

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Jürgen K. Zangenberg

Opmerkingen

Geen.