Prospectus

nl en

Academic Skills (Film and Literary studies)

Course
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college ontwikkelen studenten mondelinge, schriftelijke- en leesvaardigheden teneinde een adequaat academisch denk- en werkniveau te bereiken. Daarnaast maken zij kennis met de mogelijkheden om achtergrondinformatie te vergaren en bronnen effectief in te zetten bij het eigen onderzoek.
Bij mondelinge vaardigheden gaat het om de techniek van het spiegelen, het formuleren van heldere, bediscussieerbare stellingen, en het voeren van een discussie. Daarna worden de eisen behandeld waaraan een goede, aan een beperkte tijd gebonden presentatie moet voldoen.
In de lessen Leesvaardigheid behandelen we verschillende vormen van samenvatten, de diverse functies van samenvatten, en het lezen van primaire en secundaire literatuur. Ook gaan we in op de techniek van close reading en het gebruik van citaten, en de manier waarop achtergrondliteratuur moet worden ingezet in papers en presentaties.
Schrijfvaardigheid betreft de training in het formuleren van een heldere en beperkte vraag- en probleemstelling, het maken van een schrijfplan of schrijfschema voor een essay of paper, het bijstellen van het schrijfplan, het schrijven van een inleiding en een conclusie, en tenslotte het maken van een bibliografie en een notenapparaat.

Leerdoelen

Dit college leert studenten hoe ze een onderzoek kunnen opzetten, hoe ze resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren, en hoe ze daarover een wetenschappelijke discussie kunnen voeren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing en weging

  1. Groepspresentatie en -schrijfopdracht (20%)
  2. Individueel eindpaper van 1500 woorden (80%)

Herkansing en weging

  • De schrijfopdracht en de presentatie kunnen niet herkanst worden.

  • Het eindessay kan wel herkanst worden en moet voldoende zijn (hoger dan een 5.5) om het vak af te kunnen ronden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.
Enkele essays die de studenten zelf in opdracht zullen uitkiezen en bemachtigen.

Aanmelden

Aanmelden voor colleges, tentamens en papers via uSis is verplicht.
Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar door de onderwijsadministratie ingedeeld in de werkgroepen.
Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T. Poolman.

Aanmelding voor Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent J.I. Doolaard.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap