Prospectus

nl en

populaire Genres in Latin American Culture

Course
2019-2020

Toegangseisen

Aanbevolen Spaans B2+ en C1

Beschrijving

Dit vak zal gericht zijn op de analyse van het ontstaan van de zogenaamd populaire genres – detective, melodrama - zowel in de heersende populaire cultuur (cinema, literatuur) als in de marginale artistieke producties (muziek, comics, telenovelas). Het doel van deze cursus is het identificeren van de karakteristieken en het analyseren van de effecten van deze nieuwe genres in specifieke werken.

Leerdoelen

-Het toepassen van begrippen uit de algemene en Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap en Culturele Analyse bij het analyseren van Spaans-Amerikaanse culturele uitingen.
-Het presenteren en schrijven van culturele analyses
-Kritisch leren lezen en denken
-Het oefenen van mondelinge en schriftelijke presentaties en discussies in het Spaans

Vaardigheden:

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Kritisch lezen en denken
  -Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Voor een vak van 5 EC= 140 uur.

 • Bijwonen hoorcollege: 13 uur (1 uur p/week)

 • Bijwonen werkcolleges: 13 uur (1 uur p/week)

 • Voorbereiden college: 20 uur

 • Studiebegeleiding: 4 uur

 • Bestuderen Literatuur: 50

 • Voorbereiding opdracht(en) presentaties en paper: 40 uur

Toetsing

Toetsing

Mondelinge presentatie van een analyse: 30%;
Schriftelijk opdrachten: 10%;
Deelname discussies werkcolleges: 10%;
Werkstuk (3500 woorden): 50%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Studenten die minder dan 6.0 voor het eindwerkstuk ontvangen zullen het werkstuk moeten herkansen.
Een gecorrigeerde versie van het werkstuk kan een maand later ingeleverd worden. Daarna zal het eindcijfer definitief vastgesteld. Om dit regel te kunnen aanpassen is er wel nodig om het werkstuk op tijd in te leveren.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatie over het collegerooster, het tentamenrooster, studiemateriaal en eventuele wijzingen in het programma.

Literatuur

De eerste week zal het programma, de informatie over het vak en de literatuur in Blackboard verschijnen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. A.I. Churampi Ramirez

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Er geldt aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: 80%.
Presentaties (30%) en meedoen aan discussies (10%) worden geëvalueerd tijdens werkcolleges. Presentaties zullen niet vervangt worden in geval van afwezigheid.