Prospectus

nl en

Greek linguistics

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 2.

Beschrijving

In dit blok behandelen we capita selecta uit de Griekse taalkunde, met speciale aandacht voor de historische taalkunde (vergelijking van het Attisch met o.a. het Myceens, Lesbisch en andere Griekse dialecten) en voor de analyse van de samenhang en communicatieve functie van (meest verhalende) teksten (discourse analysis). Studenten doen tentamen over het gedeelte historische taalkunde, en werken een taalkundige analyse van een aantal tekstpassages uit in een mondelinge presentatie met ondersteuning van handout en powerpoint.
Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over mondelinge presentatievaardigheden die worden verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van en inzicht in de basisprincipes van de historische taalkunde (fonetiek, fonologie, morfologie), en is in staat deze toe te passen op het Grieks, in het bijzonder op tekstpassages in verschillende Griekse dialecten (Lesbische lyriek, epos, inscripties, Myceens);

 • kennis op het gebied van de discourse linguistics zoals die kunnen worden ingezet bij de interpretatie van Griekse literaire teksten. Het college staat in het teken van taalreflexie: confrontatie met, en reflectie op actuele theorievorming (I.i; I.ii;I.vii).

Vaardigheden

De student leert:

 • bestaande wetenschappelijke theorieën kritisch te bestuderen, deze theorieën kritisch te hanteren en een taalkundig onderzoek uit te voeren aan de hand van een onder begeleiding geformuleerde onderzoeksvraag (I.vii; II.iv; onderzoeksvaardigheden);

 • dit onderzoek samen met één of meer medestudent(en) te presenteren in een helder en beargumenteerd referaat met optimaal gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint (presentatievaardigheden);

 • samen met één (of meer) medestudent(en) een onderzoek op te zetten en uit te voeren (II.iv; III.i en ii; samenwerkingsvaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • colleges: 14 x 2 uur = 28 uur (incl.twee sessies presentatievaardigheden door het EAV);

 • voorbereiding colleges: 12 x 4 uur = 48 uur;

 • voorbereiding tentamen: 22 uur;

 • tentamen: 2 uur;

 • voorbereiden presentatie/handout: 34 uur.

 • presentaties: 6 uur

Ter voorbereiding op de presentaties worden studenten geacht de colleges Academische Vaardigheden bij te wonen.

Toetsing

 • Deel 1 (Historische grammatica): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen: 50%;

 • Deel 2 (Discourse analysis): mondelinge presentatie met uitgebreide handout: 50%;

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst. Als de presentatieopdracht onvoldoende is, wordt hiervoor een vervangende opdracht gegeven.

Inzage en nabespreking

Het schriftelijke tentamen zal worden nabesproken op college. De datum hiervoor wordt in de planner aan het begin van het blok bekend gemaakt. De mondelinge presentaties zullen per groepje na de presentatie-dag worden nabesproken.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor verspreiding van cursusmaterialen (presentaties, handouts, syllabus historische taalkunde).

Literatuur

 • E. van Emde Boas et al., The Cambridge Grammar of Classical Greek, Cambridge UP 2019.

 • Syllabus Historische Taalkunde (wordt via Blackboard beschikbaar gesteld)
  Taalkundige literatuur wordt ter beschikking gesteld op een collegeplank in de UB.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. L. Huitink Dr. L.C. van Beek

Opmerkingen

Niet van toepassing