Prospectus

nl en

Latin: drama

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In het genre van het drama staan interactie op het toneel en de verschillende effecten daarvan centraal – het genre reflecteert dus op zichzelf al op performance en receptie.

In dit college zullen de voor-literaire vormen van het Romeinse theater (zoals mimus and fabula Atellana) en hun ontwikkeling, de rol van dans en muziek (pantomimus), de vroege vormen van literaire komedies (Plautus, Terentius), de fragmenten van het vroege Latijnse drama (Livius Andronicus, Ennius, Naevius, Pacuvius, Accius) en de tragedies van Seneca aan de orde komen – de laatste zijn de enige teksten van dit genre die volledig zijn overgeleverd.

Op drie toneelstukken wordt nader ingegaan door een selectie van de teksten op college te lezen en te bespreken: Plautus’ Amphitruo, Seneca’s Hercules Furens en (de fragmenten van) Pacuvius’ Medus.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • kennismaking met het genre van het Latijnse drama, teksten, preliteraire vormen en opvoeringspraktijk

 • kennismaking met theoretische concepten (e.g. mimesis, illusie, dramatische ironie, ‘Vergnügen am Schrecklichen’)

Vaardigheiden

De student leert:

 • vaardigheid in omgang met fragmentarisch overgeleverde teksten;

 • vaardigheid in omgang met en kritische evaluatie van secundaire literatuur;

 • formuleren en uitwerken van een onderzoeksvraag;

 • verzamelen en analyseren van primaire en secundaire teksten (schriftelijke presentatievaardigheden);

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • werkcollege

 • zelfstudie

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur;

 • contacturen (twee colleges van 2 uur per week gedurende 7 weken): 28 uur;

 • voorbereiding: 2,5 uur/ 1 uur college = 10 uur/week = 70 uur

 • schrijven van een paper: 28 uur;

 • voorbereiding tentamen: 14. uur.

Toetsing

Weging

 • schriftelijke tussentoets (30%) over een deel van het pensum;

 • paper (30%);

 • schriftelijke eindtoets (40%) over gelezen stof, de op college behandelde achtergrondinformatie (korte essayvragen) en vertaling van een ongelezen stuk Latijns drama.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het cijfer voor de paper blijft staan, het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Nabespreking en inzage

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • G. Manuwald, Roman Republican Theatre. Cambridge/New York 2011 (UB online beschikbaar).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw. Prof.dr. A.B.Wessels,

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht.