Prospectus

nl en

Greek prose: Herodotus

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Het college Herodotus biedt een inleiding op het eerste grote prozawerk uit de Griekse literatuurgeschiedenis. Een substantieel gedeelte van de Historiën wordt in het Grieks gelezen. Aandacht wordt onder meer geschonken aan Herodotus’ taal en stijl, de opbouw van zijn werk, en zijn plaats in de geschiedenis van de historiografie. Verder komen ook Herodotus’ historische methode en vertelstrategieën aan de orde alsmede de (mentaliteits-)historische achtergronden van zijn werk.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • inzicht in de inhoud, structuur en stijl van Herodotus’ Historiën, alsmede inzicht in Herodotus’ historische methode en vertelstrategieën. (I.i, ii, iii)

 • inzicht in de verschillen tussen het Ionische en Attische taaleigen. (I.i)

 • bekendheid met het werk van Herodotus door de lectuur van een groot stuk Historiën in vertaling te lezen. (I.ii, iii)

 • kennis van thema’s in het actuele onderzoek naar Herodotus, door de bestudering van secundaire literatuur. (I.vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen (40 pp OCT) met behulp van een commentaar. (II.i; schriftelijke vaardigheden)

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Herodotus: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit Herodotus’ Historiën en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 35 uur;

 • Lectuur Grieks (40 pp.): 60 uur;

 • Lectuur vertaling (70 pp.): 7 uur;

 • Secundaire literatuur (40 pp.): 10 uur;

 • Herhaling grammatica en vocabulaire: 10 uur;

 • Voorbereiding toets: 18 uur.

Toetsing

 • tussentoets (30%): vertaling ongeziene tekstpassage uit Herodotus met korte open vragen over grammatica, taaleigen, stijl en inhoud. Aanvullende eis: de tussentoets moet voldoende zijn; indien niet voldoende, dan herkansen bij eindtoets.

 • eindtoets (70%): open vragen over (en vertaling van) gelezen tekstpassage uit Herodotus, de collegestof, de in vertaling gelezen stof en secundaire literatuur.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met de aanvullende eis dat de tussentoets voldoende moet zijn.

Herkansing

Er is één herkansing, waarin de volledige tentamenstof (van tussentoets en eindtoets) opnieuw wordt getoetst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • beschikbaar maken van collegesheets en studiemateriaal

 • publiceren van groepswerk

Literatuur

Aan te schaffen:

 • A.M. Bowie, Herodotus: Histories Book VIII (Cambridge Greek and Latin Classics), Cambridge 2008

 • Een kritische teksteditie van Herodotus: N.G. Wilson, Herodoti Historiae, Vol. I-II (OCT, 2015); ook acceptabel is de oude OCT van C. Hude (3de editie of later).

 • Een vertaling van Herodotus, bijvoorbeeld: W. Kassies, Herodotus. Historiën: Alles wat ik zag, hoorde en onderzocht (Amsterdam 2019); of: R.B. Strassler, The Landmark Herodotus (New York 2007); of: R. Waterfield, Herodotus, The Histories (Oxford 1998).

Aanbevolen:

 • Een vertaling van Thucydides, bijvoorbeeld: W. Kassies, Thucydides. De Peloponnesische Oorlog (Amsterdam 2013); of: R.B. Strassler, The Landmark Thucydides (New York 1998).

 • E. van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink & M. de Bakker, The Cambridge Grammar of Classical Greek, Cambridge 2019

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. T.A. van Berkel

Opmerkingen

Niet van toepassing