Prospectus

nl en

Latin: epic

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In deze cursus maken de studenten kennis met Vergilius’ Aeneïs. Een aantal passages wordt in het Latijn bestudeerd (met behulp van het commentaar van R.D. Williams) en tijdens de colleges besproken; de gehele Aeneis wordt in een moderne Nederlandse vertaling gelezen. Ten slotte lezen de studenten een gedeelte van het Latijnse pensum zelfstandig. In totaal worden ca. 1600 verzen in het Latijn gelezen.
Tijdens de colleges zullen allerlei aspecten van Vergilius’ epische meesterwerk aan bod komen, waaronder stilistische verschijnselen, verteltechniek, metriek, etc. en vooral de complexe relatie tussen de Aeneïs en het Augusteïsche tijdperk waarin en waarvoor het gedicht is geschreven.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • inzicht in de inhoud, structuur en stijl van Vergilius’ Aeneis. (I.i, ii);

 • inzicht in het genre epos, inclusief cyclische epen en vroegromeinse epiek. (I.ii);

 • kennis van antieke commentaren op Vergilius’ Aeneis;

 • reflectie op de relatie tussen politiek en literatuur. (I.ii/viii)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden);

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden);

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Latijnse poëzie: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Vergilius en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii);

 • de (scansie van) dactylische hexameter. (I.i);

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zeven weken): 35 uur;

 • Voorbereiding 5 uur x 14 colleges = 70 uur;

 • Voorbereiding tussentoets: 10 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 25 uur.

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets (25%) over de Eclogae en Georgica: primaire teksten (deels in het Latijn, deels in vertaling) met Williams' commentaar; dactylische hexameter;

 • Schriftelijk eindtoets (75%) over de Aeneïs: primaire tekst (deels in het Latijn, deels in vertaling) met Williams' commentaar; de behandelde secundaire literatuur; twee vertaalopdrachten (een geziene en een ongeziene tekst).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door beide cijfers te verrekenen. Zowel de tussentoets als de eindtoets moeten voldoende zijn (minimaal 5,5).

Herkansing

Indien een of beide cijfers onvoldoende zijn, maakt men de herkansing(en).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Studenten zijn verplicht om aan te schaffen:
Edities met commentaar:

 • R.D. Williams (ed.) Virgil. The Eclogues & Georgics, London 1979 (vele herdrukken)

 • R.D. Williams (ed.) Virgil. Aeneid. Books I-VI, London 1972 (vele herdrukken)

 • R.D. Williams (ed.) Virgil. Aeneid. Books VII-XII, London 1973 (vele herdrukken)
  Nederlandse vertaling van de Aeneis naar keuze:

 • M.A. Schwartz (1959)

 • P.H. Schrijvers (2000)

 • M. d’Hane Scheltema (2000)

 • H. Schoonhoven (2003)
  Daarnaast wordt geadviseerd om aan te schaffen:

 • R.A.B. Mynors (ed.) P. Vergili Maronis opera, Oxford 1969 (vele herdrukken)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof. Dr. A.B. Wessels

Opmerkingen

Studenten wordt geadviseerd om, vóór aanvang van het semester, de Ilias en Odyssee en liefst ook de Aeneis in vertaling te lezen.