Prospectus

nl en

Greek poetry: Homer

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit college behandelen we Homerus’ Ilias, de meest invloedrijke tekst uit het genre epos, en de belangrijkste bron van de Griekse literatuur als geheel. We lezen centrale passages uit de Ilias in het Grieks, in totaal iets meer dan 50 pp. OCT. Verder staan we stil bij een aantal literaire en taalkundige aspecten van het epos en bespreken we de meest recente inzichten uit het Homerus-onderzoek. Aan de orde komen onder meer het tragische conflict dat centraal staat in de Ilias, de compositie en opbouw van het werk als geheel, de versvorm (dactylische hexameter), het episch taaleigen, de Homerische stijl (oraliteit en formulaire dictie), de Homerische kwestie, tekstoverlevering en scholia, en de Homerische verteltechniek (in het bijzonder de Homerische vergelijkingen en mythologische exempla). Ook bespreken we ter vergelijking enkele andere werken uit de epische traditie.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • inzicht in thematiek, structuur en eenheid van Homerus’ Ilias, alsmede in Homerische verteltechniek. (I.i, ii)

 • basiskennis van de literatuurgeschiedenis van de vroege archaïsche poëzie (inclusief de Odyssee en Hesiodus’ werken). (I.ii, vii)

 • basiskennis van de tekstgeschiedenis van de Homerische epen (Alexandrijnse commentaren, scholia, etc.). (I.ii, vii)

 • kennis van de recentelijk ontwikkelde inzichten op het gebied van de orale traditie en formulaire dictie. (I.vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden)

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Homerisch Grieks: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Homerus en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii)

 • de Homerische versleer: (scansie van) de dactylische hexameter. (I.i)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Werkcollege;

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

De studielast bedraagt 5 ec × 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 7 weken x 5 uur = 35 uur

 • Voorbereiden college (lectuur Grieks) = 70 uur

 • Bestuderen Literatuur (secundaire literatuur) = 20 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 12 uur

 • Toetsing: 3 uur

Toetsing

 • Opdracht (10%): schriftelijke opdracht: metrische analyse van 10 verzen uit Homerus’ Ilias (dactylische hexameters);

 • Tussentoets (30%): toetsing van tekstbegrip van een ongeziene tekstpassage uit Homerus door vertaling en beantwoording van open vragen;

 • Eindtoets (60%): schriftelijk tentamen met open vragen, essayvragen en vertaling van een gelezen tekstpassage uit Homerus.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Het deelcijfer voor de tussentoets moet voldoende zijn (min. 5,5).

Herkansing

Indien de schriftelijke opdracht onvoldoende is, kan de student dit onderdeel éénmaal herkansen na overleg met de docent.
Indien de tussentoets of de eindtoets onvoldoende is, kan de student deze onderdelen herkansen bij de herkansing.

Nabespreking en inzage

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Studiewijzer

 • Handouts

 • Studiemateriaal

Literatuur

 • Een kritische uitgave van de Ilias: H. van Thiel, Homeri Ilias. Hildesheim: Olms-Weidmann 1996.

 • Een vertaling van de Ilias, bijvoorbeeld één van de volgende twee:

 • H.J. de Roy van Zuydewijn, Homerus, Ilias. De Wrok van Achilles. Amsterdam: Arbeiderspers 1993.

 • P. Lateur, Homeros, Ilias. Wrok in Troje. Amsterdam: Athenaeum — Polak & Van Gennep 2010.

 • R. Rutherford, Homer. New Surveys in the Classics. Cambridge: CUP 2013.

 • I.J.F. de Jong, * Homer, Iliad Book XXII*. Cambridge: CUP 2012.

 • J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homerus. ‘s-Gravenhage / Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar, willekeurige druk (tweedehands verkrijgbaar).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Studenten wordt aangeraden om in de zomer, voorafgaand aan het college, de Ilias in vertaling te lezen.

Contact

Dr. C.C. de Jonge