Prospectus

nl en

Highlights from Greek Literature 1 and 2

Course
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor studenten die de cursus “Grieks voor iedereen” in het eerste semester met succes hebben afgerond. Daarnaast is deze cursus ook geschikt voor studenten met eindexamen Grieks die hun kennis van het Grieks en van de Griekse literatuur willen opfrissen en verdiepen.

Beschrijving

In deze cursus, die goed aansluit bij de cursus “Grieks voor iedereen” in het eerste semester, lezen we een aantal hoogtepunten uit de Griekse literatuur in de originele taal. Daarnaast besteden we aandacht aan aspecten van de Griekse taal, waarbij vooral wordt ingegaan op de morfologie en syntaxis van het Griekse werkwoordsysteem.
We lezen een selectie teksten uit onder meer de genres epos (Homerus), historiografie (Herodotus), tragedie (Euripides) en komedie (Aristophanes), en filosofisch proza (Plato). Bij de definitieve selectie wordt rekening gehouden met wensen en voorkeuren van de deelnemers.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus is de student in staat om, met behulp van een woordenboek en andere hulpmiddelen, eenvoudige Griekse teksten te vertalen. De student heeft inzicht in de verschillen tussen de taalsystemen van het Nederlands en het Grieks.
Daarnaast heeft hij/zij kennis van belangrijke teksten en tekstgenres uit de klassieke Griekse literatuur.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt per blok 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • Colleges: blok 3: 24 uur, blok 4: 28 uur;

  • Collegevoorbereiding en verwerking collegestof: blok 3: 84 uur, blok 4: 84 uur;

  • Zelfstudie ter voorbereiding op het tentamen: blok 3: 28 uur; blok 4: 24 uur;

  • Tentamen: 4 (2 x 2) uur.

Toetsing

Elk blok wordt afgesloten met een tentamen dat uit twee deeltoetsen bestaat:

  • Deeltoets 1 (tijdens college): vertaling gelezen stof met grammaticale en inhoudelijke vragen (50%);

  • Deeltoets 2 (tentamenperiode): vertaling gelezen stof met grammaticale en inhoudelijke vragen (50%).

Weging

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen zo nodig separaat worden herkanst.

Inzage en nabespreking

De deeltoetsen en de eindtoets van blok 3 zullen steeds op college worden besproken; normaliter zal dat tijdens het eerstvolgende college gebeuren. Voor de nabespreking van de eindtoets van blok 4 zal een apart moment worden afgesproken in overleg met de deelnemers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: aanvullend studiemateriaal (oefeningen, aantekeningen, grammaticaoverzicht) wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

Voor het opfrissen van de grammaticale kennis wordt aanbevolen:

  • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen, reader tegen kostprijs beschikbaar.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen

Niet van toepassing