Prospectus

nl en

Latin: Language Acquisition 1 (B/C-group)

Course
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen deze cursus; studenten zonder eindexamen Latijn volgen [Latijn taalverwerving 1a] (https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/80403/latijn-taalverwerving-1a-a-groep)
Keuzevakstudenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau worden gewezen op de colleges Latijn voor iedereen: Hoogtepunten uit de Latijnse literatuur 1 en 2. Daarnaast zijn zij desgewenst toelaatbaar tot Taalverwerving 1 en 2 voor zover er plaats is (zie verder onder ‘Aanmelden’).

Beschrijving

In dit eerste blok Latijnse taalvaardigheid ligt de nadruk op de beheersing van de Latijnse morfologie en wordt begonnen met de training van de lees- en vertaalvaardigheid. Daartoe worden capita selecta uit Caesar’s De bello Gallico gelezen. Ten slotte wordt alvast een eerste inleiding in de Latijnse syntaxis gegeven (die in blok 2 verder verdiept wordt).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Latijn (herhaling en verdieping) op het gebied van morfologie, taalontwikkeling en syntaxis. (I.i/vii);

 • elementaire kennis van de Latijnse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en commentaren. Met als doel: verhoging van de leessnelheid van het Latijn. (II.i/ii);

 • wetenschappelijke commentaren en tekstedities te gebruiken. (II.i/ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het (leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC)[https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/geesteswetenschappen/studenten-site/ba-griekse-en-latijnse-taal-en-cultuur/syllabus-academische-vaardigheden-ba-gltc.pdf].

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • Zelfstudie

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • Diagnostische instaptoets: 2 uur;

 • Inleidend college in introductieweek: 1 uur

 • Colleges (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zes weken): 30 uur

 • Voorbereiding colleges (drie uur per college): 35 uur

 • Zelfstudie en tentamenvoorbereiding: 72 uur

Toetsing

 • Tussentoets (ongeveer halverwege het blok) over vocabulaire, stamtijden en behandelde grammatica;

 • Eindtoets (in de tentamenweek) over vocabulaire, stamtijden en behandelde grammatica, alsmede twee vertaalopdrachten (een geziene en een ongeziene tekst).

Weging

 • Tussentoets 30%

 • Eindtoets 70%

Het eindcijfer komt tot stand door beide cijfers te verrekenen. Voor beide toetsen dient minimaal een 5,5 gescoord te worden.

Herkansing

Indien de tussentoets en/of de eindtoets onvoldoende is, maakt men de herkansing(en). Deze herkansingen worden apart (maar op dezelfde dag) gemaakt.

Nabespreking en inzage

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er zal gebruik worden gemaakt van Blackboard voor de verspreiding van oefeningen. Bovendien zal extra (digitaal) oefenmateriaal beschikaar zijn in de Blackboardcursus ‘Gymnasmata’.

Literatuur

Studenten zijn verplicht om de volgende titels aan te schaffen:

 • J. de Keyser 2018 ,Latijnse morfologie, Pleckmans Pro, Kalmthout;

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst_ (Amsterdam, meest recente druk);

 • Een goed woordenboek Latijn-Nederlands. Aanbevolen wordt H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam, meest recente druk).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld in uSis door de opleiding.

Studenten die dit vak als keuzevak willen volgen moeten zich ruim voor de start van het college melden bij de studiecoördinator GLTC in verband met de diagnotische toets en groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing. De keuzevakken Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (geen voorkennis van het Latijn vereist) en Latijn voor iedereen: Hoogtepunten uit de Latijnse literatuur 1 en 2 (eindexamenniveau Latijn vereist) vallen wel onder Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

Dr. J. Soerink Dr. C. Pieper