Prospectus

nl en

The Material Culture of the Classical World

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 2.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met de materiële cultuur van de klassieke wereld. In het eerste deel van de cursus biedt prof. dr. Halbertsma (conservator collectie Klassieke wereld, Rijksmuseum van Oudheden) een overzicht van de materiële cultuur van de het antieke Griekenland en Rome. Het tweede gedeelte van de cursus staat in het teken van verdieping aan de hand van capita selecta die gerelateerd zijn aan het onderzoek van de Byvanck Fellow. Studenten van de BA GLTC sluiten dit onderdeel af met een excursie naar het mediterrane gebied.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student die deze cursus gevolgd heeft, beschikt over:

 • overzichtskennis van de materiële cultuur van de klassieke wereld.

 • kennis van capita selecta van de materiële cultuur van de antieke wereld.

 • inzicht in de aard van het wetenschappelijk onderzoek naar de materiële cutuur van de klassieke wereld.

Vaardigheden

De student die deze cursus gevolgd heeft, kan:

 • relevante aspecten van de materiële cultuur van de klassieke betrekken bij bestudering van de literatuur, filosofie en geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld.

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Excursie

Deelname aan deze excursie naar een of meerdere (mediterrane) archeologische en historische sites is voor studenten GLTC verplicht. Een deel van de opdrachten die bij dit college verstrekt worden, moet tijdens de excursie op locatie uitgevoerd worden.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • 26 contacturen;

 • 30 uur voor het uitvoeren van de opdrachten;

 • 20 uur voor het voorbereiden van een referaat tijdens de excursie;

 • 64 uur voor het lezen van de verplichte literatuur.

Toetsing

Toetsing

Onderdeel Weging
Praktische opdracht (blok 3) 15%
Praktische opdracht (blok 4) 15%
Presentatie tijdens ecursie 10%
Tentamen 60%

Het tentamen zal bestaan uit tentamenvragen in het Nederlands en tentamenvragen in het Engels. Vragen die in het Engels worden gesteld moeten in het Engels worden beantwoord.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met de aanvullende eis dat alle onderdelen afgesloten moeten worden met een 5.5 of hoger.

Herkansing

Indien het eindcijfer onvoldoende is, kan de student een onvoldoende herkansen. Er is geen herkansing voor de presentatie tijdens de excursie.

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • het communiceren met de deelnemers

Literatuur

 • William Biers, The Archaeology of Greece – An Introduction (Ithaca 1996).

 • Martin Henig, A Handbook of Roman Art – A Survey of the Visual Arts of the Roman Empire (London 1994).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. R.M. van den Berg

Opmerkingen

Niet van toepassing.