Prospectus

nl en

Identity Shopping in the Roman Empire: Debates around Romanization, Globalization and Acculturation

Course
2019-2020

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Met de veroveringen van Rome komt het mediterrane gebied onder een nieuwe invloedssfeer. Meer en meer volkeren in het Oostelijke Middellandse Zeegebied beginnen zich te associëren met de Romeinse cultuur, terwijl andere regio’s, vooral in West-Europa, deze (on)bewust werd opgelegd. Sporen van dit zogenaamde “Romaniseringsproces”, zoals de keizerscultus, badhuizen, Romeins luxewaar en gladiatorenspelen, vinden we in het gehele rijk terug en hebben geleid tot het ontstaan van een nieuwe globale socio-culturele Romeinse beschaving in het Westen en het Oosten.

Dit werkcollege zal zich richten op de regionale socio-culturele ontwikkelingen tijdens het Romeinse keizerrijk. Daarbij stellen we ons de vraag of het rijk wel zo “geromaniseerd” was als enkele wetenschappers beweren? In de voorgaande eeuwen zijn er bepaalde lokale culturele, linguïstische, religieuze en sociale processen zichtbaar die wijzen op het groeiende belang van verschillende regio’s binnenin het Romeinse Rijk. In hoeverre kunnen we hier gaan spreken van een glocaliseringstrend? Nadruk zal hierbij liggen op de derde eeuw waarbij er tegenrijken ontstonden die niet enkel door hun bestuurlijke superioriteit, maar ook door de creatie van hun eigen socio-culturele identiteit, verschillende jaren binnenin het Romeinse rijk konden bestaan. Tijdens dit werkcollege zullen de debatten rondom Romanisering, globalisering en glocalisering bediscussieerd worden aan de hand van enkele case studies (keizercultus, de Syrische god El-Gebal, het Gallo-Britse en Palmyreense tegenrijk) die onderzocht zullen worden. Ter illustratie zullen daarbij enkele primaire bronnen (antieke literatuur, inscripties, munten en archeologische vondsten) getoond en ontleed worden.

Dit college sluit aan bij het kerncollege ‘Global Connections’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) De student verwerft kennis van de late Oudheid (incl. de crisis van de derde eeuw);

 • 9) De student verwerft inzicht in de processen van Romanisering, globalisering en glocalisering en leert deze kritisch toe te passen op historische case studies;

 • 10) De student kan kritisch reflecteren op secundaire literatuur met betrekking tot de vraagstukken rond Romanisering, globalisering, acculturatie en glocalisering

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 x 3uur = 39 uur

 • Maken opdracht(en) met referaat: 2 x 15uur = 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 185 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 9-10

 • Participatie in college en op blackboard
  getoetste leerdoelen: 5, 9-10

 • Opdracht 1 (presentatie literatuur)
  getoetste leerdoelen: 1; 5; 6-7; 9

 • Opdracht 2 (groepsdiscussie over primaire bron)
  getoetste leerdoelen: 3; 5; 9

 • Opdracht 3 (1ste versie werkstuk)
  getoetste leerdoelen: 2-4; 6-10

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1 met mondelinge presentatie: 10%

 • Opdracht 2: 10%

 • Opdracht 3: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • groepsdiscussie

 • indienen van opdrachten en cijfertoebedeling

Literatuur

Bij dit college hoort een collegeplank.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. L. Claes

Opmerkingen

geen