Prospectus

nl en

Ancient Greek: Language Acquisition 1 (B/C-group)

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1a.
Studenten Oude Nabije Oosten Studies met als taalvak Grieks volgen de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (of eventueel de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd).
Keuzevakstudenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau die hun taalkennis willen vergroten, zijn toelaatbaar tot Taalverwerving 1 en 2 voor zover er plaats is (zie verder onder ‘Aanmelden’). Voor colleges waarin vooral Griekse literatuur wordt gelezen, wordt hun gewezen op de colleges Grieks voor Iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur in semester 2.

Beschrijving

In de colleges Grieks taalverwerving 1 en 2 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie, syntaxis en pragmatiek.
Daarnaast leren studenten een basisvocabulaire en de belangsrijkste onregelmatige werkwoordsvormen (stamtijden).
De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van een selectie verhalende en betogende teksten uit redenaars (Lysias, Antiphon) en Plato.
De deelnemende studenten worden op basis van een diagnostische toets aan het begin van het semester in twee groepen ingedeeld. Groep ‘B’ werkt eerst de methode Grieks voor Iedereen in versneld tempo door en leest in blok 2 een selectie uit de redevoeringen van Lysias. Groep ‘C’ werkt met de Syllabus Griekse Grammatica en leest in blok 1 de eerste redevoering van Lysias (uit de Syllabus Lysias).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • 1) een gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling, syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • 2) basiskennis van het Griekse vocabulaire en van de stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • 3)Attisch Grieks proza te lezen en te vertalen: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof;

 • 4) open vragen te beantwoorden over grammaticale en syntactische verschijnselen in de gelezen Griekse teksten en over de inhoud van de gelezen literatuur. (II.i/ii);

 • 5) actief te participeren in de discussie op college over de te behandelen teksten. (mondelinge vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • Diagnostische instaptoets: 2 uur;

 • Inleidend college in introductieweek: 1 uur

 • Introductiecollege Basisbegrippen uit de taalkunde: 2 uur

 • Contacturen: 27 uur (groep B: 6 weken x [2 + 3 =] 5 contacturen - 1 x collegeuitval) of 21 uur (groep C: 6 weken x [2+2=] 4 contacturen)

 • Studietijd grammatica, vocabulaire en stamtijden: 53 uur (groep B), 56 uur (groep C)

 • Studietijd lectuur: 50 uur (groep B), 53 uur (groep C);

 • Tentamen: 5 uur (2 uur tussentoets + 3 uur eindtoets).

Toetsing

Groep B:

 • tussentoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst met open vragen over morfologie, syntaxis, vocabulaire en stamtijden en uit een vertaling niet voorbereide Griekse tekst (40%);

 • eindtoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst met open vragen over morfologie, syntaxis, vocabulaire en stamtijden en uit een vertaling niet voorbereide Griekse tekst (60%).

Groep C:

 • Deeltoets vocabulaire, stamtijden en vertaling (20%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en een korte vertaling niet voorbereide Griekse tekst;

 • Deeltoets Grammatica (40%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

 • Deeltoets Lectuur (40%): schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen en ongelezen stof, korte open (invul)vragen.

Weging

Groep B:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met (ii) als aanvullende eis dat het deelcijfer voor de eindtoets voldoende moet zijn.
Groep C:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de onderdelen Grammatica en Lectuur beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

Groep B: Beide deeltoetsen kunnen zo nodig apart herkanst worden.
Groep C: De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst. Van de deeltoets Vocabulaire, stamtijden en vertaling kan het onderdeel Vocabulaire + stamtijden worden herkanst. Dit kan zowel bij de reguliere eindtoets als ook bij de herkansing.

Inzage en nabespreking

Het tentamen zal worden nabesproken in een van de sessies in het kader van het mentoraat. De planning van de mentoraatssessies wordt bekend gemaakt aan het begin van het semester.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: het beschikbaar stellen van powerpoints bij de colleges, planners, handouts, oefeningen en een proeftentamen.

Literatuur

B-groep :

 • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen (reader tegen kostprijs beschikbaar)
  C-groep:

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)

 • Syllabus Lysias (Readeronline)

Beide groepen:
De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op logeion.uchicago.edu en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet). Indien je voorkeur uitgaat naar een papieren editie, kun je denken aan:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement . Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

De groepsindeling wordt zo snel mogelijk na de diagnostische toets bekend gemaakt. De readers voor de ‘C-groep’ zullen uiteindelijk voor alle studenten met eindexamen nodig zijn. Die kun je dus vast bestellen. De reader ‘Grieks voor Iedereen’ zal beschikbaar zijn op het eerste college.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld in uSis door de opleiding.
Studenten die dit vak als keuzevak willen volgen moeten zich ruim voor de start van het college melden bij de studiecoördinator GLTC in verband met de diagnotische toets en groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen

Niet van toepassing