Prospectus

nl en

A taste of antiquity: ancient food and foodways

Course
2019-2020

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Voor GLTC-studenten: hoorcolleges Geschiedenis van Griekenland en Rome behaald.
Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

De Romeinse relmuis was een ware lekkernij. Door dit eekhoornachtige beestje op te dienen bij een banket lieten Romeinen hun status zien. Grieken aten slakken, knollen en bollen omdat ze de potentie zouden bevorderen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de functies van voedsel in de antieke wereld. Wat voor voedsel je at, wanneer, maar ook hoe en met wie, waren centrale aspecten in de beleving en praktijk van antieke religie, seksualiteit, geneeskunde en politiek. Hieruit blijkt dat antieke maatschappelijke structuren en voedsel onlosmakelijk met elkaar verbonden waren: om de antieke wereld te begrijpen moeten we ook haar voedselcultuur bestuderen.

In dit werkcollege onderzoeken we de manieren waarop de antieke mens met voedsel, eten en voedselbereiding omging, onder andere met behulp van begrippen zoals acculturatie en identiteit – maar ook (en expliciet) door gedegen studie en analyse van primaire bronnen.

Tijdens het eerste college zal een entreetoets plaatsvinden. De te bestuderen stof wordt op Blackboard opgegeven.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) Leert specifiek om te gaan met primaire bronnen gerelateerd aan het onderwerp voedsel.

 • 10) Verwerft inzicht in debatten over voedselgeschiedenis van de oudheid.

 • 11) Leert op abstract niveau na te denken over dit belangrijke aspect van het dagelijks leven in de oudheid.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC x 28 uur = 280 EC

 • Volgen college: 2u per week x 13 weken: 26 uur.

 • Gezamenlijk te lezen literatuur: 500 pagina’s: 70 uur

 • Referaat: 20 uur

 • Opdracht 1 (bronstudie): 10 uur

 • Opdracht 2 (peer review): 4 uur

 • Opdracht 3 (nader te bepalen): 10 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief verzamelen bibliografie/inlezen/onderzoek): 140 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen: 10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 10-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1: Bronstudie
  getoetste leerdoelen: 3, 4, 5, 9

 • Opdracht 2: Peer reivew
  getoetste leerdoelen: 2de

 • Opdracht 3: nader te bepalen
  getoetste leerdoelen: nader te bepalen

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Entreetoets: 5 %

 • Referaat: 10 %

 • Opdracht 1: 10 %

 • Opdracht 2: 10 %

 • Opdracht 3: 5 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn;

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven op het collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekend maken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • interactie met studenten

 • opgeven literatuur

Literatuur

Nader bekend te maken op Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. K. Beerden

Opmerkingen

geen