Prospectus

nl en

Stylistics: Formulation Choices and Persuasiveness

Course
2019-2020

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

Bij het aanvoeren van argumenten voor een standpunt hebben taalgebruikers vrijwel altijd de keuze om die argumenten op verschillende manieren te presenteren. Een voorbeeld: nadat Yuri van Gelder op de Olympische Spelen in Rio terug naar Nederland was gestuurd omdat hij tegen de afspraken in een avond was gaan stappen, beargumenteerde de advocaat van NOC NSF de stelling dat Van Gelder het echt te bont had gemaakt o.a. door te stellen dat Van Gelder ’s ochtends ‘tussen vijf en zes’ van zijn avondje stappen was teruggekeerd, in plaats van zwakkere formuleringsalternatieven als ‘rond vijven’ of ‘iets na vijven’ te gebruiken die het feitelijke moment van terugkeer (5.08 uur) ook adequaat zouden hebben beschreven.

In dit college onderzoeken we hoe taalgebruikers presentatiemiddelen inzetten om hun argumenten zo sterk mogelijk over te laten komen. Daartoe verkennen we eerst de breedte aan stilistische verschijnselen die taalgebruikers bij het argumenteren tot hun beschikking hebben, op basis van inzichten uit de kritische en taalkundige stilistiek. Vervolgens onderzoeken we hoe taalgebruikers die stilistische middelen kunnen inzetten voor het bereiken van hun argumentatieve doelen. Dit doen we aan de hand van de theorie van strategisch manoeuvreren. De opgedane theoretische en methodische kennis wordt daarnaast toe op verschillende casussen, die we gezamenlijk analyseren.

Leerdoelen

Na afronding van het college kun je:

(1) de op college behandelde theorieën en benaderingen karakteriseren en hun sterke en zwakke kanten beschrijven; (2) argumentatieve en stilistische benaderingen van tekstanalyse op systematische wijze aan elkaar relateren; (3) de verschillende methoden van theoretisch-analytisch en modern empirisch onderzoek naar teksten onderscheiden; (4) relatief zelfstandig een conceptueel-analytisch of corpus-analytisch onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren op het snijvlak van stilistiek en argumentatietheorie; (5) gefundeerd kritisch commentaar leveren op onderzoek van anderen; (6) schriftelijk en mondeling verslag doen van eigen onderzoek en daarbij gemaakte keuzes verdedigen.

Rooster

Rooster MA - semester 1

Studielast

Studielast is 280 uur

  • Colleges: ca. 39

  • Voorbereiding colleges (bestuderen literatuur en wekelijkse opdrachten): ca. 148

  • Peer review en bijdragen slotbijeenkomst: ca. 16

  • Paper: ca. 77

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Wekelijke opdrachten: AVV (aan opdracht voldaan)

  • Paper: 75%

  • Peer review: 15%

  • Bijdrage aan afsluitend studentensymposium: 10%

Voor het paper dien je minimaal een 5,5 te halen. Bij een onvoldoende eindcijfer dient het paper te worden herkanst.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Indien het eindcijfer onvoldoende is, dient het paper te worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt ter ondersteuning van de collegereeks (informatieverstrekking over de bestuderen literatuur, opdrachten, etc.).

Literatuur

De literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt. Bekijk tijdig op Blackboard welke literatuur je voor het eerste college moet bestuderen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. M. van Leeuwen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272 2144. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.