Prospectus

nl en

Ottoman Turkish 2

Course
2019-2020

Toelatingseisen

Osmaans 1 of gelijkwaardige kwalificaties ter beoordeling van de docent.

Beschrijving

De cursus beoogt de student inzicht te geven in de beginselen van de Osmaans-Turkse schrijftaal. Het Osmaans is de directe voorloper van het moderne Turks dat nu in Turkije gesproken en geschreven wordt. Het was gangbaar in alle gebieden van het Osmaanse Rijk dat zich ontwikkelde van een klein vorstendom in Noord West Anatolië in de veertiende eeuw tot een wereldrijk dat zich in de eeuwen daarna uitstrekte over drie continenten. Het woord ‘Osmaans’ is afgeleid van de naam Osman, de grondlegger van de dynastie die het Rijk bestuurde. Kenmerkend voor het Osmaans, dat overigens een duidelijke ontwikkeling doormaakte door de eeuwen heen, was dat het geschreven werd in het Arabische schrift en dat het, in de meest uitgewerkte, verheven stijl, een schat aan leenwoorden en leenconstructies uit het Arabisch en het Perzisch bevatte. Met het uiteenvallen van het Rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en de komst van de Republiek Turkije kwam er ook een eind aan het Osmaans als specifieke variant van het Turks: het Arabische alfabet werd afgeschaft in 1928 (en vervangen door een aangepast Latijns alfabet) en de schrijftaal werd onderworpen aan een proces van zuivering en vernieuwing.

Leerdoelen

De cursus Osmaans 2 bouwt voort op de Cursus Osmaans 1 waarin de basisbeginselen van het Osmaans behandeld zijn. Studenten hebben in deze cursus eenvoudige Osmaanse teksten gelezen, getranslitereerd en vertaald. In de Cursus Osmaans 2 wordt hierop voorgebouwd en worden teksten met een hogere moeilijkheidsgraad gelezen. Daarnaast zal in het tweede deel van de cursus een begin gemaakt worden met het lezen van handgeschreven Osmaanse teksten (handschriften en documenten). Daarnaast wordt-net als in de cursus Osmaans 1-ruim aandacht besteed aan Arabische en Perzische (lexicale en grammaticale) elementen in het Osmaans. De student leest daarnaast een beperkte hoeveelheid secundaire literatuur over het Osmaans als (cultuur)taal.

Doel van de cursus is het ontwikkelen van leesvaardigheid die de student in staat stelt Osmaans-Turkse teksten van een hogere moeilijkheidsgraad te begrijpen (door teksten te translitereren en te vertalen en grammaticale aspecten te analyseren). Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe ook de cursussen Beginner's Turkish 1 & 2, Pre-Intermediate Turkish, Turkish through Media, Intermediate Turkish en Osmaans 1 behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-eindwerkstuk kan met Turkstalig materiaal worden gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

Totale studielast 140 uur
Deelname aan werkcolleges: 13 x 2 = 26 uur
Voorbereiding op de werkcolleges 78 uur
Voorbereiding op de eindtoets 36 uur

Toetsing

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Deeltoets 1 Actieve deelname aan het college blijkende uit het per email voor aanvang van het college inleveren van het opgegeven huiswerk (inclusief de speciale zelfstandige opdrachten) en actieve bijdrages aan het college 60%
Deeltoets 2 (eindtoets) Schriftelijk werkstuk van ca. 3500 woorden over een aspect van het thema van het college waarbij Osmaans tekstmateriaal gebruikt wordt. Als onderdeel van dit werkstuk wordt het Osmaanse tekstmateriaal getranslitereerd en vertaald en als primaire bron gebruikt. Dit kan/mag ten dele Osmaans tekstmateriaal in transliteratie (maar niet vertaling) zijn 40%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen Deeltoets 2 kan worden herkanst en geldt dan weer voor 40%.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Syllabus (digitaal beschikbaar bij de docent)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in English en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. H.P.A. Theunissen

Opmerkingen

Bij aanvang van de cursus zal de student een werkrooster en lesmateriaal overhandigd worden. Deze cursus kan in het Engels gegeven worden.