Prospectus

nl en

SC Japanese Religions and Buddhism

Course
2019-2020

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De cursus introduceert wereldvoorstelingen zoals die leven in de hedendaagse maatschappij en gedrag tegen de culturele achtergrond. Tegelijk wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkelingen en doctrines. De student wordt vertrouwd gemaakt met het denken, de tradities, en de bestudering daarvan. Aan de hand van recente literatuur en d.m.v. discussies over de belangrijkste vraagstukken op het vakgebied wordt algemene kennis over Japanse religie aangeboden. Parallel wordt de student geoefend in schriftelijke vaardigheden door het maken van een analytisch en een research werkstuk, en in mondelinge vaardigheid dmv discussie en presentatie.

Leerdoelen

Begrip van wereldvoorstellingen en ritueel gedrag in het hedendaagse Japan al dan niet voortgekomen binnen historische processen en tradities. De opbouw van algemene en historische kennis van concepten zoals Japanse religie, Boeddhisme en Shinto en van het vakgebied. Het gebruik van databases. Kennis van methodologien en de achtergronden van de huidige benaderingen. Ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Zie college rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • totale studielast voor de cursus (aantal EC x 28 uur), voor een cursus van 5 ects is dit 140 uur, voor 10 EC 280.
  Colleges 12 weken a 2 uur: 24 uur
  Collegevoorbereiding: 24 uur
  Postings 4 uur
  Handboeken 26 uur:
  Overige literatuur: 30 uur
  Presentatie: 4 uur
  Werkstuk 1: 8 uur
  Werkstuk 2: 16 uur
  Tentamen: 4 uur

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:
participatie (aanwezigheid op college met een minimum van 70%, actieve deelname aan de discussies en het verzorgen van een mondelinge presentatie) 20%
analytisch werkstuk 20%
research werkstuk 30%
tentamen: 30%
Alle onderdelen moeten voldoende worden afgesloten. Voor de werkstukken zijn er twee inlevermomenten.
Voor de werkstukken geldt de tweede herziene versie als herkansing.

Nabespreking tentamen/paper
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen/paper wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen/paper plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings. Werkstukken worden digitaal ingeleverd en nagekeken.

Literatuur

Verplicht: Bowring, Richard, The Religious Traditions of Japan 500-1600, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.(in hardcover of paperback)
Van der Veere, H, Japans Boeddhisme, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2016. (ook als e-boek verkrijgbaar).

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H. van der Veere

Opmerkingen

De cursus wordt aangeboden op niveau 200. Studenten BAIS kunnen toestemming krijgen tot ophoging naar niveau 300 door uitbreiding stof.