Prospectus

nl en

Chinese literature: poetry

Course
2019-2020

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Poëzie is overal. Maar wat is poëzie, en wat doet ze? En is het antwoord op die vragen overal hetzelfde? In China is poëzie een maatschappelijke praktijk die nauw verband houdt met politiek – aan het keizerlijk hof in de oudheid maar ook in de 21e eeuw, als migrantenarbeiders gaan dichten over sociale ongelijkheid. Is er met dat alles nog ruimte voor de poëzie als kunst? Of is het maatschappelijk belang van poëzie in China juist wat haar zo bijzonder maakt? Hoe verhoudt zich kunst tot de samenleving? Kun je poëzie vertalen, als tekst en als (locale) cultuur?

Leerdoelen

 • Kennis van Chinese poëzie als onderdeel van de Chinese literatuur en de wereldliteratuur

 • Inzicht in de wetenschappelijke bestudering van (Chinese) literatuur, de veelvormigheid van het vakgebied, en de manier waarop het zich verhoudt tot andere gebieden van onderzoek

 • Verdere ontwikkeling van academische vaardigheden zoals kritisch en analytisch lezen en luisteren; informatie verzamelen, evalueren en ordenen; mondelinge en schriftelijke presentatie.

Rooster

Zie Collegerooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 x 4 = 52 uur

 • Maken opdracht(en) : korte schrijfopdrachten 10 uur, referaat 12 uur, werkstuk 40 uur

Toetsing

Twee korte schrijfopdrachten: elk 10%
Referaat: 20%
Opzet werkstuk: 10%
Werkstuk: 50%

Weging

zie boven

Herkansing

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen. Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn. Het werkstuk mag worden herkanst als de student voor de eerste versie een 5,49 of lager heeft gehaald.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • literatuur

 • uploaden opdrachten

Literatuur

 • Wilt Idema (keuze, vertaling, toelichting), Spiegel van de klassieke Chinese poëzie: van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie (1991 of latere edities)

 • Wilt Idema & Lloyd Haft, Chinese letterkunde: een inleiding (1996 of latere edities) of de Engelse vertaling, A Guide to Chinese Literature (1997)

 • Overige leesstof, aangegeven in de cursusbeschrijving.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

M. van Crevel

Opmerkingen

geen