Prospectus

nl en

Klassiek Chinees 3b

Course
2019-2020

Toegangseisen

BA2-college Klassiek Chinees 2 (voorheen: Premodern Chinees II)

Beschrijving

Dit is een college Klassiek Chinees voor gevorderde studenten die het basisniveau Klassiek Chinees (I & II) hebben afgerond. Tijdens dit college zullen we niet alleen primaire bronnen (in Klassiek Chinees) lezen, maar deze ook koppelen aan bestaande wetenschappelijke en maatschappelijke debatten (in secundaire literatuur). De opzet is dus iets anders dan je wellicht gewend bent van eerdere colleges Klassiek Chinees. De eerste vier colleges zullen in het teken staan van het lezen en bediscussiëren van thuis voorbereide (primaire) teksten uit/over de Tang-dynastie (618–907) en relevante (secundaire) achtergrondliteratuur. De teksten zullen in de eerste bijeenkomst door studenten gekozen worden. Er kan gekozen worden uit verschillende onderwerpen (denk aan o.a. eten en drinken, excursies en reizen, examensysteem, gender, grensgebieden en zijderoutes, kleding, klimaat en ecologie, rechtspraak, religie en stadsgeschiedenis [“Urban History”]) en genres (denk aan o.a. anekdotes, biografieën, dagboeken, grafschriften, officiële en privé-geschiedenissen, penseeloptekeningen, poëzie en overig proza). In de daaropvolgende twee colleges zullen korte groepspresentaties gehouden worden waarin zelfgekozen teksten binnen een centraal onderwerp besproken worden. Daarna nemen studenten de rol van docent over en bespreken zij elk een tekst met de gehele groep. De laatste twee colleges zullen in het teken staan van individuele (onderzoeks)presentaties ter voorbereiding van het schrijven van een werkstuk waarin primaire bronnen worden gekoppeld aan een bestaand wetenschappelijk of maatschappelijk debat.

Dit college verwelkomt studenten van andere opleidingen die eerder het college Klassiek Chinees 2 met succes hebben afgerond.

Leerdoelen

 • Vloeiend leren lezen van Klassiek Chinese teksten

 • Vakwetenschappelijke literatuur bij een primaire bron (een tekst in Klassiek Chinees) beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid

 • Primaire bronnen beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid

 • Op constructieve wijze aan medestudenten feedback geven en van medestudenten feedback ontvangen

 • Vakwetenschappelijke literatuur bij primaire bronnen presenteren

 • Onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren waarin zelfgekozen primaire bronnen centraal staan en op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren en presenteren in de vorm van een helder en goed opgebouwd werkstuk

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • Bijwonen college: 26 uur (13 weken x 2 uur per week)

 • Voorbereiden college: 65 uur (13 weken x 5 uur per week)

 • Twee korte opdrachten: 10 uur

 • Groepspresentatie: 7 uur

 • Essay: 32 uur

Toetsing

Toetsing

Actieve deelname en lespresentatie (15%), twee korte vertaal- en onderzoeksopdrachten (20%), een groepspresentatie (15%) en een werkstuk (50%). Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde van deze onderdelen (samen 100%). Studenten met een onvoldoende (5,49 of lager) op een opdracht of werkstuk hebben recht op een herkansing.

Alle opdrachten (inclusief het werkstuk) hebben als doeltaal het Nederlands; uitzonderingen alleen met schriftelijke instemming van de docent. Voor de vertaalopdrachten worden de deadlines tijdig via Blackboard bekendgemaakt. Bij te laat inleveren wordt minimaal een heel punt afgetrokken van het deelcijfer, en vervolgens een punt per dag.

Nabespreking opdrachten

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van een opdracht wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van de opdracht plaatsvindt, alsmede hoe en wanneer de student een verzoek tot een inzage van de opdracht kenbaar kan maken aan de docent.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

De syllabus wordt via blackboard gedeeld.

Aanbevolen:

 • Pleco Chinese Dictionary (zie: www.pleco.com)

 • Paul W. Kroll. A Student’s Dictionary of Classical and Medieval Chinese. Leiden: Brill, 2015.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

G.G. van Beijeren Bergen en Henegouwen