Prospectus

nl en

Academische Vorming 3

Course
2019-2020

Beschrijving

Het vak Academische Vorming 3 maakt deel uit van de leerlijn Academische Vorming, waar gedurende de gehele bachelor aandacht aan wordt besteed. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken.

Binnen Academische Vorming 3 staat wetenschappelijke integriteit, het competentieprofiel en het arbeidsperspectief van een (geneesmiddel)onderzoeker centraal, aan de hand van (reflectie)opdrachten en verschillende trainingssessies.

Academische vorming 3 ondersteunt de verdere ontwikkeling van de student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker. Hiertoe bouwt het vak voort op de kennis en vaardigheden die binnen het vak Academische Vorming 1 en 2 reeds zijn opgedaan.
Studenten uit startjaar 2017 krijgen dit jaar een nieuw ontwikkeld AV3 waarvan leerdoelen en toetsing hieronder worden beschreven.

N.B.
Studenten uit startjaar 2016 en eerder die AV3 nog niet gehaald hebben, moeten deel 2 van ‘On being a Scientist’ (ObaS) volgen. Het vak ObaS wordt niet gecoördineerd door het BFW-AV-team. In 2019-20 wordt deel 2 van ObaS alleen voor herkansers van BFW apart gegeven, de rest volgt het voormalige deel 1 en 2 als één geheel vak. Om toch deel 2 apart te kunnen volgen, moet je contact opnemen met de ObaS-coördinator zodat je in de juiste groep wordt ingedeeld. Onderstaande leerdoelen en toetsing zijn niet van toepassing voor studenten uit startjaar 2016 en eerder.

Leerdoelen

  • Ethische dilemma’s herkennen en weloverwogen besluiten kunnen nemen op het gebied van ethiek en wetenschap.

  • Weten wat de kenmerken zijn van evidence-based medicine en het belang hiervan.

  • Reflecteren op eigen (academische) competentieontwikkeling, studieloopbaan en carrièreplanning

Vanuit AV-3 bieden we je tijdens de Bachelor Onderzoeksopdracht (BOO) via een interactief digitaal skills platform tevens ondersteuning m.b.t. het omgaan met wetenschappelijke literatuur, het voorbereiden van een wetenschappelijk onderzoek, het kritisch evalueren van jouw eigen werk en het werk van anderen, hoe je effectief kunt samenwerken, en hoe je jouw werk doeltreffend kunt overbrengen aan anderen.

Literatuur

Niet van toepassing.

Coördinator

Mw. Dr. M. de Graauw, Mevr. Dr. J.J. Geerling en Mw. Dr. E.K. Hoebe

Doelgroep

BFW3

Onderwijsvorm

Online voorbereiding, trainingssessies, (reflectie)opdrachten.
NB De studiebelasting voor AV-3 wordt bepaald door de actieve bijdrage aan de trainingssessies en het opstellen van een persoonlijk Academic Statement.

Toetsing

N.B. Deze toetsing geldt alleen voor studenten uit startjaar 2017
De beoordeling van het vak AV-3 wordt bepaald door onderstaande componenten, welke allen voldaan en voldoende moeten zijn:

  • Verplichte aanwezigheid bij en actieve bijdrage aan “Bad Medicine” trainingssessie;

  • Verplichte aanwezigheid bij en actieve bijdrage aan “Dilemma-game” trainingssessie;

  • De kwaliteit van de inhoud van het Academic Statement zal uitgedrukt worden als Onvoldoende/Voldoende/Goed. Het Academic Statement zal gebruikt worden tijdens de matchingsprocedure van de BOO. Bij een Onvoldoende beoordeling van het Academic Statement dient deze herschreven te worden alvorens de student aan de BOO kan beginnen.

Ingangseisen

Niet van toepassing