Prospectus

nl en

Bacheloronderzoeksopdracht BFW onder begeleiding van één van de onderzoeksclusters van het LACDR

Course
2019-2020

Beschrijving

Aan het eind van het derde jaar dient elke BFW-student een onderzoeksopdracht van 10 weken uit te voeren. Deze bachelor onderzoeksopdracht (BOO) maakt onderdeel uit van het wetenschappelijk onderzoek van de divisie en bestaat uit verschillende fasen, te weten 1) literatuuronderzoek, 2) het formuleren van onderzoeksvragen, 3) het opstellen van een onderzoeksplan / plan van aanpak, incl. bespreking met begeleider en collega-onderzoekers, 4) het uitvoeren van het plan en 5) schriftelijke en mondelinge rapportage van de uitgevoerde onderzoeksopdracht.

De BOO kent twee gelijkwaardige varianten, waarvoor de student zijn/haar voorkeur kan uitspreken. De eerste variant betreft het uitvoeren een projectonderzoek, waarvan na afloop een wetenschappelijk artikel geschreven dient te worden. De tweede variant betreft het ontwerpen van nieuw onderzoek, waarvan na afloop een onderzoeksvoorstel geschreven dient te worden. Alle eindproducten dienen volledig afgerond te zijn binnen de voor de BOO geroosterde tijd.

De BOO wordt in principe uitgevoerd binnen een van de onderzoeksdivisies van het LACDR: Systems Biomedicine and Pharmacology, BioTherapeutics of Drug Discovery & Safety. Indien er begeleiding beschikbaar is, mag de onderzoeksopdracht ook uitgevoerd worden binnen het Centre for Human Drug Research (CHDR) en/of het Leiden Institute of Chemistry (LIC). Studenten die hier een specifieke voorkeur voor hebben dienen dit goed te onderbouwen in hun motivatiebrief, zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de matchingsprocedure (voor meer informatie, zie ‘Aanmelding’). Tevens zullen er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar gesteld worden binnen de ziekenhuisapotheek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Deze zijn echter alleen beschikbaar voor studenten die de afstudeerrichting BFW en Farmacie volgen. Tot slot kunnen, na goedkeuring door de examencommissie, onderzoeksopdrachten met een bio-farmaceutisch karakter ook uitgevoerd worden binnen externe onderzoeksgroepen die een nauwe samenwerking hebben met een van de principle investigators die aan het LACDR verbonden zijn.

Leerdoelen

Tijdens de BOO ga je onder begeleiding zelfstandig wetenschappelijk onderzoek doen; je gaat meedraaien in het projectonderzoek van je begeleider óf je gaat je eigen onderzoek bedenken en hier een uitgebreid onderzoeksvoorstel over schrijven. Bij beide varianten komen onderstaande leerdoelen aan bod, de mate waarin er aan deze leerdoelen aandacht wordt besteed kunnen per variant verschillen:

 • zelfstandig zoeken naar en kritisch lezen van wetenschappelijke artikelen;

 • zelfstandig de onderzoekscyclus toepassen (formuleren onderzoeksvraag, deelvragen en hypothesen; vormgeven onderzoeksontwerp; koppelen hypothese, methode en (te verwachten) resultaten);

 • schrijven van een Engelstalig wetenschappelijk verslag (onderzoeksartikel of onderzoeksvoorstel);

 • mondeling en in het Engels presenteren van wetenschappelijke informatie (inclusief het beantwoorden van vragen hierover), in de vorm van een pitch en/of powerpoint presentatie, waarbij effectief gebruik gemaakt wordt van verbale en non-verbale communicatiemethodieken;

 • geven, ontvangen en verwerken van feedback op geschreven stukken, mondelinge presentaties en op het functioneren als junior-onderzoeker binnen/buiten een onderzoeksteam;

 • communiceren en samenwerken met medewetenschappers;

 • binnen een onderzoeksopdracht het eigen werk faseren, plannen en monitoren, en de hieruit resulterende producten op tijd opleveren;

 • het verwerven en toepassen van (nieuwe) praktische onderzoeksvaardigheden;

 • analyseren en interpreteren van wetenschappelijke bevindingen;

 • reflecteren op eigen (academische) competentieontwikkeling, studieloopbaan en carrièreplanning.

Doelgroep

BFW3

Ingangseisen

Aan de bachelor onderzoeksopdracht zijn per academisch jaar 2019-2020 de volgende ingangseisen verbonden:

 1. Aan de bachelor onderzoeksopdracht kan pas worden deelgenomen nadat alle onderwijseenheden uit de propedeuse Bio-Farmaceutische Wetenschappen met een positief resultaat zijn behaald of het propedeusediploma is verkregen.
 2. Voor de bachelor onderzoeksopdracht geldt voorts als ingangseis dat alle onderwijseenheden van het tweede studiejaar welke een praktische oefening omvatten met goed gevolg afgerond dienen te zijn. Indien slechts één van de betreffende vakken nog niet met goed gevolg is afgerond, is het toegestaan om, afhankelijk van de voorkennis, binnen een beperkter aanbod aan de bachelor onderzoeksopdracht deel te nemen.

De BOO dient in een aaneengesloten periode te worden gevolgd, waarbij maximaal 2 dagdelen ingezet mogen worden voor het volgen van onderwijsonderdelen of het maken van een (her)tentamen van een ander vak. Het is dus niet mogelijk om tijdens de BOO andere vakken of practica te volgen. Indien je nog vakken hebt openstaan, overleg dan eerst met de studieadviseur over je studieplanning voordat je je aanmeldt.

Aanmelding

Alle studenten dienen een matchingsprocedure te doorlopen alvorens zij kunnen deelnemen aan de BOO. Hiervoor dient de student een keuzenboom te doorlopen om zijn/haar voorkeuren m.b.t. wetenschappelijk onderzoek aan te geven. Deze voorkeuren dienen vervolgens onderbouwd te worden in een motivatiebrief. Studenten die deze procedure niet volledig en/of niet op tijd doorlopen hebben, hebben geen garantie om hun BOO in de huidige periode (april huidig collegejaar-april volgend collegejaar) te kunnen afronden. Elk jaar is een maximum aantal projectonderzoeken beschikbaar binnen de LACDR onderzoeksdivisies. De toekenning van een projectonderzoek gebeurt op basis van de motivatiebrief. Meer informatie m.b.t. de matchingsprocedure, inclusief de bijbehorende deadlines, wordt gecommuniceerd via de Blackboard-module van de BOO.
Let op: studenten die op advies van de studieadviseurs later moeten starten met hun BSc onderzoeksopdracht, maar wel vóór april 2021_hun BOO willen/moeten afronden, dienen de reguliere matchingsprocedure in 2019-20 te volgen (inschrijving start half januari 2020).

Rooster

In principe starten alle onderzoeksopdrachten volgens het algemene rooster. Wie dan niet in de gelegenheid is om de BOO te starten, start op een ander moment, e.e.a. in overleg met de begeleider(s); _om extra studievertraging te voorkomen wordt dit sterk afgeraden aangezien het aantal plaatsen buiten de reguliere periode beperkt is. Daarnaast kan er buiten de reguliere periode geen proposal-variant uitgevoerd worden.

Onderwijsvorm

Korte onderzoeksopdracht, incl. mondelinge en schriftelijke rapportage hiervan (beiden in het Engels).

Toetsing

Uitvoering van de onderzoeksopdracht (met in begrip van literatuuronderzoek, het opstellen van een onderzoeksplan, de praktische uitvoering en het functioneren in de onderzoeksgroep), schriftelijke wetenschappelijke verslaglegging en mondelinge wetenschappelijke presentatie. De studiebelasting van alle onderdelen van de onderzoeksopdracht is in totaal 16 EC.
De volgende onderdelen worden apart beoordeeld: a) de uitvoering van de daadwerkelijke onderzoeksopdracht, b) het daaruit voortvloeiende (afstudeer)verslag , en c) de mondelinge presentatie over de onderzoeksopdracht. Alle onderdelen van de BOO betreffen praktische oefeningen, met als gevolg dat voor elk onderdeel ten minste het cijfer 6,0 dient te worden behaald om de BOO met succes te kunnen afronden.

Met betrekking tot de schriftelijke wetenschappelijke verslaglegging geldt het volgende:

 • Het schriftelijke verslag omvat een Engelstalige beschrijving van de BOO van de student, incl. een samenvatting, achtergrondinformatie, de toegepaste voorgestelde onderzoeksstrategie, de verkregen (pilot) resultaten en reflectie van het eigen (voorgestelde) onderzoek t.o.v. wetenschappelijke literatuur. Het verslag dient volledig geschreven te zijn binnen de voor de BOO geroosterde tijd; in de regel start de student ongeveer drie weken voor het einde van de BOO met het schrijven van het verslag. Dit verslag dient in correct Engels geschreven te worden en heeft in de regel een omvang van ongeveer 10-15 bladzijden (A4-formaat). Meer informatie over verslaglegging is te vinden op de Blackboard module van de BOO.

 • Het verslag wordt beoordeeld op wetenschappelijke inhoud en correcte wijze van wetenschappelijke rapportage (taalgebruik, refereren en figuurweergave).

 • Indien het schriftelijke verslag een keuzecomponent met afwijkende studiebelasting bevat, worden de voorwaarden waaraan het verslag moet voldoen naar rato aangepast.

 • De definitieve versie van het verslag, tezamen met het door 1e en 2e beoordelaar ondertekende beoordelingsformulier, moeten binnen twaalf weken na aanvang van de onderzoeksopdracht bij de studieadviseurs zijn ingeleverd.

Met betrekking tot de mondelinge wetenschappelijke presentatie geldt het volgende:

 • De presentatie wordt gehouden in het Engels.

 • De presentatie omvat het door de student zelf verrichte onderzoek tijdens de onderzoekopdracht, de hierbij toegepaste / voorgestelde onderzoeksstrategie, de verkregen (pilot) resultaten en reflectie van het eigen (voorgestelde) onderzoek t.o.v. wetenschappelijke literatuur.

 • De presentatie wordt gehouden voor collega-studenten en stafleden van het LACDR, in de regel van de divisie onder welke verantwoordelijkheid het onderzoek is verricht.

 • De presentatie wordt beoordeeld op wetenschappelijke inhoud en correcte wijze van wetenschappelijke rapportage (verbale- en non-verbale communicatie, refereren, figuurweergave en omgang met vragen uit het publiek).

Met betrekking tot de beoordeling van de BOO geldt het volgende:

 • De BOO wordt beoordeeld m.b.v. specifieke beoordelingsformulieren, welke weergegeven zijn in de BOO digitale leeromgeving-module. De student, directe begeleider en verantwoordelijk eerste examinator lezen de beoordelingsformulieren vooraf goed door.

 • Halverwege de BOO-periode dient er een tussentijdse evaluatie plaats te vinden waarbij de student, directe begeleider en verantwoordelijk eerste examinator aanwezig zijn. Indien de student tijdens deze evaluatie op onderdelen met een onvoldoende wordt beoordeeld, wordt een actieplan opgesteld met afspraken hoe de desbetreffende onderdelen naar een voldoende niveau getild kunnen worden.

 • Indien de eindbeoordeling van één of meerdere van de onderdelen van de BOO alsnog onvoldoende is, dient dit onderdeel/deze onderdelen herkanst te worden. In het geval van een onvoldoende eindbeoordeling van de algehele onderzoeksopdracht of van het onderdeel ‘uitvoering van de onderzoeksopdracht’, zal de BOO (inclusief schriftelijke wetenschappelijke verslaglegging en de mondelinge wetenschappelijke eindpresentatie) in zijn geheel dienen te worden herkanst onder begeleiding van een andere dagelijks begeleider en een andere eerste beoordelaar.

 • De verantwoordelijke eerste examinator en een tweede, onafhankelijke examinator leveren de volledig en individueel ingevulde en ondertekende eindbeoordelingsformulieren uiterlijk 15 werkdagen na de einddatum van de BOO in via de locatie die toegewezen is door de divisiecoördinator. De eerste examinator levert tevens de tussentijdse beoordeling in. Hierna worden de verslagbeoordelingen van de eerste en tweede examinatoren door de divisiecoördinator vergeleken. Indien de beoordelingen van deze eerste en tweede beoordelaar:

 1. gelijk zijn, geldt dat dit automatisch de eindbeoordeling van de bachelor onderzoeksopdracht is;
 2. 0,5 punt van elkaar verschillen, geldt dat de beoordeling van eerste beoordelaar wordt aangehouden als eindbeoordeling;
 3. 1 punt van elkaar verschillen, geldt dat het gemiddelde van de beoordelingen van de eerste en tweede beoordelaar wordt aangehouden als eindbeoordeling. Indien dat gemiddelde uitkomt op een 5,5, dan dienen de eerste en tweede beoordelaar tot overeenstemming van de eindbeoordeling te komen middels het beschikbare consensusformulier;
 4. meer dan 1 punt van elkaar verschillen, geldt dat de eerste en tweede beoordelaar tot overeenstemming van de eindbeoordeling dienen te komen middels het beschikbare consensusformulier.
  Indien onder punt 3 of 4 geen consensus bereikt wordt, zal een derde examinator middels het beschikbare “third examinor” formulier een derde beoordeling doen. De beoordeling van de derde beoordelaar wordt aangehouden als eindbeoordeling.
 • De eindbeoordelingen worden door de divisiecoördinator bij de Science Student Administratie (SSA) en de studieadviseurs ingeleverd, en door de SSA uiterlijk 25 werkdagen na de einddatum van de BOO ingevoerd in uSis.

Opmerkingen

Duurt de onderzoeksopdracht langer dan 10 weken, dan worden er geen extra studiepunten toegekend.