Prospectus

nl en

Reading Persian Texts 2018-2019

Course
2018-2019

Toegangseisen

Language Acquisition Persian 3, Media Persian.

Beschrijving

In deze cursus worden contemporaine Perzische teksten uit verschillende genres, van wetenschappelijke essays, brochures, tot culinaire teksten behandeld. Daarnaast wordt een keuze gemaakt uit modern Perzische literatuur van de laatste 75 jaar. Tijdens het college worden een deel van deze teksten vertaald, gecontextualiseerd en geanalyseerd. Hierbij wordt ook geoefend hoe de student deze teksten zelfstandig kan kort samenvatten en mondeling toe te lichten.

Leerdoelen

  • Grammatica: de student leert verschillende complexe grammaticale structuren van het Perzisch.

  • Woordenschat: de student bouwt zijn/haar woordenschat verder op.

  • Lezen: de student ontwikkelt zijn/haar niveau van leesvaardigheid en het begrijpen van Perzische teksten om zelfstandig diverse teksten te kunnen interpreteren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
College (13 x 2) 26
Maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: (13 x 4) 57
Voorbereiden voor de vertaling 57

Toetsing en weging

Schriftelijke vertaling van drie teksten van ieder ongeveer 3 a 4 bladzijden, in totaal 10 pagina’s.

Herkansing

nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dhr. K. Parsi

Opmerkingen

Dit college vindt alleen doorgang als er hoofdvakstudenten van de afstudeerrichting Perzisch zijn die dit college voor hun programma dienen te volgen.