Prospectus

nl en

Classical Persian Texts

Course
2018-2019

Toegangseisen

Reading Persian Texts 2018-2019.

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding in het lezen, analyseren en contextualiseren van klassieke Perzische teksten. De studenten maken kennis met de Perzische cultuur aan de hand van de rijke literaire traditie. We besteden aandacht aan zowel de pre-islamitische als islamitische aspecten van de Perzische cultuur. De rol van de klassieke poëzie in het hedendaagse Perzischtalige landen zoals Iran, Afghanistan en Tajikistan krijgt ruime aandacht. De Leidse Universiteitsbibliotheek heeft een rijke collectie van geïllustreerde Perzische handschriften. De student zal kennismaken met deze handschriften.
We beginnen met het bestuderen van het Shahnameh, het Perzische koningsepos, (voltooid in 1010) door de dichter Ferdowsi. De hofdichtkunst was essentieel voor Perzische vorstenhoven. Naast Ferdowsi zal aandacht worden besteed aan de andere grote meesters van de Perzische literatuur zoals Sanai, Nezami, Attar, Omar Khayyam, Saadi, Rumi, Hafez en Jami. Afwisselend bespreken we het werk van één van deze dichters aan de hand van de vier klassieke literaire genres in de Perzische dichtkunst: de robai’iyyat (kwatrijn), qasideh (Lofdicht), ghazal (lyriek) en de didactische masnavi.
De studenten leren tijdens het lezen aandacht te hebben voor de metrische en stilistische finesses van het gedicht. Zij leren de verwijzingen naar het Perzische culturele erfgoed te herkennen en te interpreteren. Uiteindelijk zijn de studenten in staat zelfstandig een gedegen analyse te geven van een gedicht uit de Perzische literaire traditie.

Leerdoelen

 • Oefenen in het lezen, analyseren en contextualiseren van klassieke Perzische poëzie en proza.

 • Kennismaken met de thema’s en motieven van de Perzische poëzie.

 • Bekwamen in de Perzische metriek en stilistiek.

 • Oefenen in de structurele literaire analyse van een Perzisch gedicht, met systematische aandacht voor genres, metra, stijlfiguren, thema’s en motieven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Studenten schrijven ter afsluiting een paper (100%) waarin zij een gedicht of prozatekst naar keuze (in overleg met docent vertalen, analyseren en interpreteren. In het paper komt het volgende aan bod:

 • Korte biografische schets van de auteur.

 • Geannoteerde vertaling en analyse van de tekst.

 • Interpretatie, indien van toepassing onder verwijzing naar eerdere interpretaties van de tekst.

 • Eigen verklaring van de plaats van het gekozen tekst binnen de Perzische literaire traditie.

Inleveren van de eerste definitieve versie van het paper wordt gezien als eerste tentamengelegenheid. Studenten die hiervoor een onvoldoende halen of de deadline niet hebben gehaald, krijgen eenmaal de gelegenheid het werkstuk te herschrijven of alsnog in te leveren.

Handleiding schriftelijk werkstuk

Literatuur

Woordenboeken

 • Steingass, F.J. A Comprehensive Persian-English Dictionary. London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992).

Achtergronden

 • Schimmel, Annemarie. Mystical dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975.

 • J.T.P. de Bruijn, Persian Sufi poetry : an introduction to the mystical use of classical Persian poems. Richmond : Curzon, 1997.

 • Bruijn, J.T.P., de, General Introduction to Persian Literature, London: Tauris, 2008.

De teksten worden op college uitgereikt en/of per mail aangeleverd

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab

Opmerkingen

Dit college vindt alleen doorgang als er hoofdvakstudenten van de afstudeerrichting Perzisch zijn die dit college voor hun programma dienen te volgen.