Prospectus

nl en

Bachelor Portfolio/Bachelor class

Course
2018-2019

Toegangseisen

Om mee te mogen doen aan de Bachelorklas, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De propedeuse Informatica, Informatica & Biologie of Informatica & Economie is behaald; en

  • Aan het begin van het voorjaarssemester van het huidige academisch jaar (dat wil zeggen medio januari 2018) zijn er minstens zesenzestig (66) EC's behaald aan vakken uit de jaren twee en drie van de studie (waarvan minstens zestig (60) EC's aan Informaticavakken; voor studenten Informatica & Economie: de Rotterdamse vakken en de integratievakken tellen hierbij mee; voor studenten Informatica & Biologie: de biologievakken tellen hierbij mee; minorvakken tellen voor deze 60 punten niet mee); en

  • Er ontbreken op dat moment hoogstens twee van de vakken uit het vierde semester van de studie.
    In uitzonderingsgevallen kan de desbetreffende studieadviseur toestemming geven om mee te doen als aan de tweede of derde voorwaarde niet geheel voldaan is.

Beschrijving

Studenten die hun bachelorproject willen doen moeten deelnemen aan de bachelorklas.
In de bachelorklas wordt in het najaar al voorlichting gegeven over het bachelorproject. De onderzoeksgroepen van LIACS presenteren zich en er worden mogelijke bachelorprojecten beschreven. In overleg met de moderators van de bachelorklas kiezen de studenten onderwerpen en begeleiders. Gedurende het tweede semester worden gastsprekers uitgenodigd en komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals bibliotheek, referenties en plagiaat, het schrijven van een scriptie, masteropleidingen etc. De voortgang van de deelnemers wordt gevolgd;
studenten maken en presenteren halverwege het semester een poster over hun onderwerp,
en houden later een korte mondelinge voortgangsrapportage.
Ook de (openbare) eindpresentaties van de bachelorprojecten worden in principe gegeven in het kader van de bachelorklas.

Leerdoelen

Doel van de bachelorklas is enerzijds de opleiding de gelegenheid te geven de studenten in deze fase van indidividueel werk te kunnen blijven volgen en anderzijds de studenten een kader te bieden voor het werk aan hun project en scriptie.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Regelmatige bijeenkomsten waarin met, door en voor de deelnemers wordt gesproken. Wie werkt aan een bachelorproject moet deelnemen aan de bachelorklas. Aanwezigheid is dan verplicht.

Toetsing

De deelnemers sluiten hun bachelordossier af met een openbare presentatie van hun project in de bachelorklas. Het cijfer voor het bachelorproject en het bijbehorende verslag (bachelor thesis) wordt na deze presentatie bepaald door de begeleiders, niet door de moderators van de bachelorklas.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Niet van toepassing.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Zie Bachelorklas.