Prospectus

nl en

Conversatie Perzisch 2

Course
2018-2019

Toegangseisen

Language Acquisition Persian 3, Media Persian en Conversatie Perzisch 1.
Dit college moet tegelijkertijd worden gevolgd met Teksten Perzisch 2018-2019.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit klassikale colleges per week en draagt bij aan taalbegrip ten behoeve van het college Teksten Perzisch 2. M.b.v. diverse teksten en ook beschikbare middelen, leren studenten Perzische teksten te begrijpen en zich aan de hand van thema’s in het Perzische mondeling uit te drukken. Voor elk college dient volgens schema een aantal woorden uit een woordenlijst geleerd te worden dat tijdens het college in oefeningen gebruikt en getoetst wordt. Daarnaast wordt ingegaan op vertaalaspecten van deze teksten. Een gedetailleerd overzicht van de cursusinhoud zal bij aanvang van de cursus aan de studenten worden uitgelegd. De conversatiecolleges met een klassikaal karakter kunnen bijdragen aan het voorbereiden van opdrachten die gezamenlijk behandeld zullen worden en eventueel daarbij gerezen vragen zullen worden beantwoord.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn verdieping van de kennis van de Perzische grammatica, praktische toepassing van deze kennis, en oefening spreek- en luistervaardigheid.

Perzisch BA 1 BA 2 BA 3
Luisteren A1 B1 B1
Lezen A2 B1 B2
Gesproken interactie A2 B2 B2
Gesproken productie A2 B1 B1
Schrijven A2 B1 B1

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Deeltoets 1 Woordenschat en oefeningen 40%
Deeltoets 2 Woordenschat en oefeningen en conversatievaardigheden 60%

Herkansing

Alleen deeltoets 2 kan worden herkanst en geldt dan ook voor 60%.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Het te gebruiken materiaal wordt aangeboden bij aanvang van de cursus.

Aanmelden

uSis

Contact

K. Parsi

Opmerkingen

Dit college vindt alleen doorgang als er hoofdvakstudenten van de afstudeerrichting Perzisch zijn die dit college voor hun programma dienen te volgen.