Prospectus

nl en

Panoramic Overview: Language, Politics and Culture in the Middle East

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college presenteert een panorama van talen en hun sprekers in het Midden-Oosten in ruime zin. Deze talen zijn soms nauw aan elkaar verwant (zoals Arabisch en Hebreeuws), alleen in de verte verwant (zoals Arabisch en Berber) of helemaal niet verwant (zoals Arabisch, Perzisch en Turks). Er zal in eenvoudige bewoordingen worden uitgelegd wat de taalkundige kenmerken van de diverse talen en taalfamilies zijn en hoe de relatie ligt met de identiteit van de sprekers van die talen. Daarnaast worden vraagstukken betreffende taal en identiteit aan de orde gesteld alsmede het verschijnsel taal in politieke context zoals het verschijnsel van de al dan niet officiële status van talen en hoe er door sprekers naar hun eigen taal en andere talen wordt gekeken.

Leerdoelen

Studenten doen een basale kennis op van de veelheid van talen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika en kunnen hiertussen taalkundige verbanden leggen. Ze zijn zich bewust van de sociaal-taalkundige kwesties die in het Midden-Oosten spelen en kunnen deze duidelijk beschrijven.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.
Voor hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting. Het is niet nodig om docenten te informeren over afwezigheid. De tijdens de colleges behandelde stof vormt een belangrijk onderdeel van het gehele programma. Studenten wordt aangeraden alle colleges bij te wonen.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
Hoorcolleges (13 x 2) 26
Schriftelijke tentamens 4
Voorbereiding colleges 65
Voorbereiding tentamens 45

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Schriftelijk deeltentamen 40%
Schriftelijk deeltentamen 60%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Het gewogen gemiddelde van beide tentamens moet 5,5 of hoger zijn. Er is één herkansingsmogelijkheid, waarmee het hele vak herkanst wordt (100%).

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Wordt tijdens het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

A la carte Contractonderwijs

Contact

B.D. Suchard MA

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.