Prospectus

nl en

Korean for Academic Purposes 2

Course
2018-2019

Toegangseisen

Met succes Koreaans taalprogramma K1A afgerond hebben.

Beschrijving

Deze cursus uit twee verschillende onderdelen: Werkcollge “Lezen en Vertalen” en Hoorcollege “Hanja”.
In aansluiting op KAP 1 is het werkcollege “Lezen en Vertalen” bedoeld om het vermogen van studenten te vergroten geschreven teksten te lezen en te vertalen over verschillende onderwerpen op gevorderd niveau. Er wordt aandacht besteed aan het ontleden van zinnen in zinsdelen (zinsontleding) en de analyse van zinnen aan de hand van het tekstboek (zie literatuur). Studenten krijgen wekelijkse opdrachten over de betreffende lessen als huiswerk mee om in groepsverband te vertalen, samen te vatten en verder te bestuderen. De op die wijze voorbereide teksten worden tijdens de colleges om de beurt door een groep gepresenteerd en besproken onder begeleiding van de docent.

In the course “Hanja” students will continue to expand their knowledge of Chinese Characters (Hanja) that will be useful for Korean reading and writing as well as vocabulary learning. Through this course, students will become acquainted with Chinese characters that are commonly found in everyday Korean life. At the end of the course, students will have additionally learned around 130 extra characters. By learning Chinese Characters, students will expand their Korean vocabulary, and learn the most frequently used Chinese characters that are used to form compound words.

Leerdoelen

 • Het verwerven van inzicht in de structuur van de Koreaanse teksten.

 • Het verwerven van gevorderde kennis van Koreaanse grammatica.

 • Het vertalen en begrijpende lezen van Koreaanse teksten op middenniveau,

 • Het verwerven van een basiskennis van elementaire Chinese karakters en deze zich eigen maken.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau tussen A2 en B1, tussen Basisgebruiker en Onafhankelijke gebruiker.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege (Lezen en Vertalen) en Hoorcollege (Hanja)

Studielast

Totale studielast: 140 uur waarvan 84 uur voor Werkcollege “Lezen en Vertalen”:

 • Bijwonen van colleges (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

 • Bestuderen/vertalen van opgedragen teksten en de daarbij behorende oefeningen (3 uur p.w. x 13 weken): 39 uur

 • Voorbereiden van 2 schriftelijke toetsen (9 uur x 2 toetsen): 18 uur

The course “Hanja” (total work load: 56 hours):

 • Contact hours: 13 hours (1hrs x 13 weeks)

 • Preparation and review of each class: 26 hours (2hrs x 13 weeks) * Preparation for midterm exam: 8 hours

 • Preparation for final: 9 hours

Toetsing

De verhouding tussen “Lezen en Vertalen’ en “Hanja” is 6:4.
Binnen het Werkcollege “Lezen en Vertalen” (60% van de totale waardering):

 • Wekelijkse take-home opdrachten: (10%)

 • 2 schriftelijke toetsen: tussentoets met korte open (invul)vragen over de grammatica in en de inhoud van de behandelde leerstof, gevolgd door een eindtoets met korte open vragen over de behandelde leerstof aan het eind van het semester (2 x 25% = 50%)

The course “Hanja” will count for 40% of the final grade:

 • Assignment: 10%

 • Midterm and Final written exam: (2 x 15% = 30%)

Het eindcijfer wordt gevormd door (het gemiddelde van) de wekelijkse opdrachten en de vier deeltoetsen (twee voor “Lezen en Vertalen” en twee voor “Hanja”), terwijl het gemiddelde cijfer van deze deeltoetsen voor elk onderdeel minimaal 6.0. moet zijn.

In geval van herkansing is die er voor elk van de twee onderdelen afzonderlijk: de twee deeltoesten van “Lezen en Vertalen” en die van “Hanja” worden door één gezamenlijke toets over de behandelde leerstof van het hele semester vervangen: m.a.w., er is geen aparte herkansing voor een deeltoets, terwijl het cijfer van de herkansing alle eerder behaalde deelcijfers vervangt.

Blackboard

Blackboard zal voor het ter beschikking stellen van lesmateriaal of opdrachten en aan de colleges gerelateerde mededelingen gebruikt worden.

Literatuur

**Tekstboek voor de reeks werkcollegs “Lezen en Vertalen”: **
Cho, H.S. e.a. (ed.): Yonsei Korean Reading 2 (연세 한국어 읽기 2). Seoul: Yonsei University Press, 2010. ISBN: 9788971419304

**Textbook for the course “Hanja”: **
Language Education Institute Seoul National University. *Useful Chinese Characters for Learners of Korean. *(Seoul: Darakwon, 2015). ISBN: 9788959957644

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi Vrieshof 1 / 202C
Docent: Mw. Aihua Li Vrieshof 1 / 0.05a

Opmerkingen

As is the case for all Korean Studies courses, a strict attendance policy will be enforced. Attendance to all lectures and seminars is expected. Failure to attend results in a lower grade. If you do not attend more than three classes you will not be able to continue attending the classes and your exam and/or paper may not be graded by the instructor(s). If you have a valid reason not to attend, you may get dispensation from this rule, but you have to consult the coordinator of studies on this.

Conform deze regeling van de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht voor het volgen van deze cursus: het collegebezoek wordt door de docent geregistreerd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator.